Focus op economie

We willen een vitale economie. Daarom gaan we aan de slag met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), zorgen we voor een gunstig vestigingsklimaat voor onze ondernemers en voeren we de Retail- en horecavisie uit.

Twee handen die elkaar de hand schudden met een euro teken erboven

Wat gaan we doen?

Intergemeentelijke structuurvisie

We maken opnieuw afspraken in regionaal verband over de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). Hierbij betrekken we de segmentering van de Greenportwoningen zoals is vastgesteld in de woonvisie.

Gunstig vestigingsklimaat

We ondersteunen en helpen grondeigenaren om te komen tot een plan van aanpak voor de uitbreiding van Gravendam.

Retail- en horecavisie

We voeren de Retail- en Horecavisie uit. Met onder meer:

 • De inzet van de digitale Noordwijkpas voor besteding bij lokale ondernemers.
 • Beleid voor autoluwe winkelstraten met de mogelijkheid van maatwerk op een locatie.
 • Beleid op het gebied van reclame en uitstallingen.

We evalueren en actualiseren de Retail- en Horecavisie en het uitvoeringsprogramma.

We zetten de regels over reclame en uitstallingen over naar het Omgevingsplan. Dit staat nu nog in de APV (net als veel regels uit meerdere verordeningen). Bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan krijgen reclame en uitstallingen voorrang.

2022

 • De Kuuroordvisie is in februari 2022 in de raad vastgesteld. Hiermee hebben we een basis gelegd om invulling te geven aan een jaarrond verblijfsklimaat. Ook hebben we de nieuwe Strandnota 2022-2026 vastgesteld met beleid voor een schoon en veilig strand. Verder zijn we aan de slag gegaan met de integrale handhaving van de geldende regels op het strand.
 • We hebben verder gewerkt aan de profilering van Space en het onder de aandacht brengen van het onderwerp op regionaal en landelijk niveau. We hebben uitvoering gegeven aan de strategische gebiedsvisie en de gebiedsontwikkeling van de NL Space Campus.

2023

 • De Economische Board Duin en Bollenstreek (EDBD) heeft in afstemming met de gemeenten een concept Uitvoeringsprogramma 2024-2027 opgesteld.
 • Een vierde Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Noordwijkerhout centrum is gestart op 1 januari 2023.
 • Na een uitgebreid participatietraject met ondernemers en inwoners is besloten dat er een voetgangersgebied komt in het centrum van Noordwijkerhout.
 • We hebben de winkelgebieden groener gemaakt met onder andere groenbakken in Noordwijk aan Zee en de Koningin Wilhelminaboulevard.
 • We hebben de bedrijvenstrategie regionaal afgestemd.
 • We hebben een opdrachtformulering Visie Noordelijke toeristische ontsluiting en een opdrachtformulering Visie bedrijfsrecreatie opgesteld. En een eerste marktverkenning uitgevoerd.
 • We hebben bijgedragen aan de profilering van Space door het faciliteren en ondersteunen van de stichting NL Space Campus en van evenementen.
 • We hebben de strategische gebiedsvisie van de NL Space Campus verder uitgevoerd.
 • We hebben afspraken gemaakt met onze partners die toezicht houden over de borging van de integrale handhaving op het strand.
 • We hebben de Groene Strand Wimpel voor het strand Noordvoort voor de eerste keer gekregen in 2023.

Agrarische bedrijven en intergemeentelijke Structuurvisie Greenport

 • We hebben uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Economie als onderdeel van het Strategische agenda Duin- en Bollenstreek. De hoofdpijlers van het uitvoeringsprogramma zijn duurzame Greenport, kennisintensieve economie en gezond toerisme.
 • We stimuleerden innovatie en kansen voor nieuwe agrarische ondernemers onder andere via de Economic Board en stichting Greenport (zie programma 9).

Gunstig vestigings- en ondernemersklimaat voor winkels, horeca en bedrijven

 • Het programma Noordwijk Zeewaardig was leidend, met integrale samenwerking vanuit de diverse lopende projecten en beleidsambities waaronder het project Parallelboulevard.
 • We hebben met het uitvoeringsprogramma van de Retail- en Horecavisie 2021-2024 bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden. Dit doen we in samenspraak met vastgoedeigenaren en ondernemers.
 • We continueren onze steun aan de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Gravendam, Noordwijk Zee, Noordwijk Binnen en Noordwijkerhout Centrum om gezamenlijk de winkelgebieden aantrekkelijk te houden.
 • Met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het Bedrijventerrein Gravendam, het winkelgebied Noordwijk Binnen en winkelgebied Noordwijk Zee dragen we samen met de diverse partijen (ondernemers, politie en brandweer) bij aan een Schoon, Heel en Veilig gebied.
 • Lokale ondernemers kregen voorrang bij inkoop en aanbesteding, voor zover (EU-)wetgeving dat niet verbiedt.

Jaarrond toerisme en recreatie

 • We plannen omvangrijke infrastructurele werkzaamheden (voor zover mogelijk) buiten het toeristische seizoen.
 • We blijven ons imago als gastvrije gemeente versterken, met veel voorzieningen en verblijfsmogelijkheden en een geweldig aanbod aan evenementen en activiteiten met het accent op kwaliteit, variatie en gezondheid.

Space

 • We continueren onze steun aan de Stichting NL Space Campus.
 • We hebben structureel overleg met de Provincie Zuid-Holland over de aanbesteding en ontwikkelingen rondom de NL Space Campus.
 • We voeren een actieve lobby ten bate van de ontwikkeling van de NL Space Campus en nemen deel aan structurele overleggen met Space gerelateerde partijen (overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen).
 • Met de subsidieverlening aan de NL Space Campus hebben we de Campusorganisatie gefaciliteerd en ondersteund bij het organiseren van samenwerking, het bevorderen van innovatie en het verder laten groeien van de communitybuilding van o.a. Young Professionals, Start- Ups en Scale Ups.
 • We hebben ons ingezet voor een betere toegankelijkheid van de faciliteiten van ESA ESTEC voor gebruikers van de Space Campus. Dit maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling.

Strand en heilzame badplaats

 • We monitoren en bewaken de concrete afspraken met onze toezichthoudende partners over de borging van de integrale handhaving op het strand.
 • We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma Kuuroordvisie, waarbij we werken aan voortdurende verbetering van onze badplaats. Strandnota 2022- 2026 Het Gezonde Strand
 • De tweejaarlijkse audit voor Quality Coast certificering heeft plaatsgevonden, waarbij de score goud is verhoogd naar score platina (hoogst haalbare score).