Hoe vergadert de raad?

Hoe komt de gemeenteraad tot een besluit en wat doen de raadscommissies?

Aangepast vergadermodel

Vanaf januari 2021 is de gemeenteraad gestart met een pilot voor een aangepast vergadermodel. De gemeenteraad behandelt voorstellen in 3 stappen:

  1. beeldvorming
  2. meningsvorming
  3. besluitvorming

Informatie verzamelen

Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden informatie op over een raadsvoorstel. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. 

Mening vormen

In de meningsvormende commissievergadering bereiden de raadsleden de besluitvorming in de raad voor en komen ze tot een politiek standpunt. Dit doen ze door in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan het college over het raadsvoorstel. Sommige onderwerpen kunnen een verkorte procedure doorlopen. Zo is een presentatie over een onderwerp niet altijd nodig. Deze keuze is aan de gemeenteraad. 

Inspreken

Inwoners en organisaties zijn welkom de commissievergaderingen bij te wonen, je kan ook inspreken tijdens commissievergaderingen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Jij en de raad.

Besluiten

De raad neemt besluiten over de raadsvoorstellen tijdens de maandelijkse raadvergadering. Tijdens de raadvergadering stemt de raad over hamerstukken waarover geen verdere discussie nodig is. Over de onderwerpen die op de agenda staan als bespreekstukken debatteert de raad met het college. De raad discussieert dan over ingediende amendementen (voorstellen van de raad om onderdelen van het raadsvoorstel aan te passen) en moties (een oproep van de raad aan het college om bij het betreffende onderwerp iets wel of niet te doen) en stemt daarna over de voorstellen. Tijdens de raadsvergadering kunnen ook benoemingen plaatsvinden. De raad benoemt bijvoorbeeld een commissielid. Of een raadslid treedt toe tot een commissie van de raad, zoals de auditcommissie. Tijdens de gemeenteraad kunnen raadsleden ook actuele moties indienen en bespreken. Dit zijn moties over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat.

Raadscommissies

De gemeenteraad bespreekt raadsvoorstellen eerst in de beeldvormende en meningsvormende vergaderingen van de raadscommissies. In deze commissies zitten naast raadsleden ook commissieleden. Dit zijn niet-raadsleden die op de kandidatenlijst bij de verkiezingen stonden maar niet werden gekozen. Commissieleden ondersteunen de raadsleden in de voorbereiding op de besluitvorming in de raad. De gemeente Noordwijk werkt met 3 thematische raadscommissies:

  1. commissie Bestuur, Middelen en Economie (BME)
  2. commissie Welzijn
  3. commissie Ruimte

Raadstukken en inspreken

Op de pagina Jij en de raad lees je hoe je als inwoner of organisatie invloed kan uitoefenen op de raad en hoe je de raadsleden kan bereiken. Meer informatie over de onderwerpen die de raad en de commissies bespreken en de raadstukken, vind je op de pagina Vergaderingen en stukken.

Informatieavonden/uitloopavond

Informatieavonden zijn extra bijeenkomsten van de raad over een specifiek onderwerp. 1x per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

Vergaderschema gemeenteraad

In de Raadskalender zie je in 1 oogopslag alle vergaderingen van de gemeenteraad van dit jaar.