Hoe vergadert de raad?

Hoe komt de gemeenteraad tot een besluit en wat doen de raadscommissies?

3 stappen

De gemeenteraad van Noordwijk neemt besluiten in 3 stappen:

 • eerst wordt een onderwerp besproken in een beeldvormende commissievergadering;
 • daarna volgt een mening vormende commissievergadering, en;
 • tot slot neemt de raad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit.

  Informatie verzamelen

  Tijdens de beeldvormende commissievergadering halen de raadsleden informatie op over een raadsvoorstel. Ze vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Vragen die in de beeldvormende commissievergadering aan de orde kunnen komen zijn:

  • Waarover gaat het onderwerp? (inkadering van het onderwerp)?
  • Is de reikwijdte van het voorgestelde besluit duidelijk?
  • Wat is de plek van dit voorgestelde besluit in het grotere geheel?
  • Zijn er alternatieven uitgewerkt, zijn de dilemma’s duidelijk?
  • Hoe zit het met de participatie?

  Niet voor alle onderwerpen is eerst een beeldvormende vergadering nodig. De keuze is aan de gemeenteraad.

  Mening vormen

  In de meningsvormende commissievergadering bereiden de raadsleden de besluitvorming in de raad voor en komen ze tot een politiek standpunt. Dit doen de fracties door met elkaar in debat te gaan. De mening vormende commissievergaderingen hebben daardoor een duidelijk politiek karakter.

  Inspreken

  Inwoners en organisaties zijn welkom de commissievergaderingen bij te wonen. Je kan ook tijdens commissievergaderingen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.
  Als je de gemeenteraad wilt benaderen over een onderwerp dat niet op de agenda staat, neem dan contact op met de Griffie. Meer informatie hierover vind je op de pagina Jij en de raad.

  Besluiten

  De raad neemt besluiten over de raadsvoorstellen tijdens de maandelijkse raadvergadering. Tijdens de raadvergadering stemt de raad over hamerstukken waarover geen verdere discussie nodig is. Over de onderwerpen die op de agenda staan als bespreekstukken debatteert de raad met het college. De raad discussieert dan over ingediende amendementen (voorstellen van de raad om onderdelen van het raadsvoorstel aan te passen) en moties (een oproep van de raad aan het college om bij het betreffende onderwerp iets wel of niet te doen) en stemt daarna over de voorstellen. Tijdens de raadsvergadering kunnen ook benoemingen plaatsvinden. De raad benoemt bijvoorbeeld een commissielid. Of een raadslid treedt toe tot een commissie van de raad, zoals de auditcommissie. Tijdens de gemeenteraad kunnen raadsleden ook actuele moties indienen en bespreken. Dit zijn moties over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat.

  De spelregels van de gemeenteraad zijn vastgelegd in het Reglement van Orde en de Verordening op de raadscommissies.

  Raadscommissies

  De gemeenteraad bespreekt raadsvoorstellen eerst in de beeldvormende en meningsvormende vergaderingen van de raadscommissies. In deze commissies zitten naast raadsleden ook commissieleden. Dit zijn niet-raadsleden die op de kandidatenlijst bij de verkiezingen stonden maar niet werden gekozen. Commissieleden ondersteunen de raadsleden in de voorbereiding op de besluitvorming in de raad. De gemeente Noordwijk werkt met 3 thematische raadscommissies:

  1. commissie Bestuur, Middelen en Economie (BME)
  2. commissie Welzijn
  3. commissie Ruimte

  Contact met de raad en raadsstukken

  Op de pagina Jij en de raad lees je hoe je als inwoner of organisatie invloed kan uitoefenen op de raad en hoe je de raadsleden kan bereiken. Meer informatie over de onderwerpen die de raad en de commissies bespreken en de raadsstukken, vind je op de pagina Vergaderingen en stukken.

  Uitloopavond

  Uitloopavonden zijn extra bijeenkomsten van de raad over een specifiek onderwerp. Eens in de 6 weken is een informatieve uitloopavond gepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

  Vergaderschema gemeenteraad

  In de Raadskalender zie je in 1 oogopslag alle vergaderingen van de gemeenteraad van dit jaar.