Raadscolumn Sebastiaan Duivenvoorde (CDA): Duurzaamheid in de gemeente Noordwijk

3 juni 2024, 15:47

We worden er zo nu en dan mee doodgegooid: duurzaamheid, milieu, klimaatverandering. En toch is het goed om hier aandacht aan te besteden. Waarbij ik van mening ben dat je altijd moet zorgen voor een zekere balans tussen bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelen en economische belangen. Anders gezegd: we moeten werken aan duurzaamheid maar met kleine en verstandige stappen vooruit.

Energietransitie

Pasgeleden heeft de gemeenteraad een mooie vergadering gehad waar een aantal zaken op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie goed werden besproken. Tijdens deze vergadering werden klimaatadaptatie (aanpassen aan het veranderende klimaat), zon op daken en aardwarmte besproken.

Klimaatadaptatie

Wateroverlast, hitte en droogte zullen in de toekomst vaker voor gaan komen, dus is het goed om hier alvast op in te spelen. De gemeente Noordwijk heeft hier dan ook al flinke stappen genomen. Neem bijvoorbeeld het aanplanten van 800 extra bomen, het verbreden van de riolering op veel plekken, zorgen voor infiltratie-oplossingen om wateroverlast tegen te gaan en het aanleggen van wadi’s (bijvoorbeeld op de Bavo). De komende jaren is er op dit gebied nog genoeg werk te doen.

Zon op daken

De gemeente Noordwijk zet in op zonnepanelen en dan het liefst op (grote) daken. Er is nadrukkelijk voor gekozen om geen windmolens op land te bouwen in onze gemeente, in verband met de grote nadelige gevolgen voor het leefklimaat, slagschaduw en aantasting van het open landschap.
In combinatie met reductie van het energiegebruik hebben zonnepanelen nu al gezorgd voor minder CO2-uitstoot in de gemeente Noordwijk. De komende tijd zal verder gewerkt worden met energiescans, een transitieloket voor het MKB en met hopelijk meer lokale energiecoöperaties.

Aardwarmte

Aardwarmte kan voor Noordwijk (en omgeving) grote kansen bieden. Uit onderzoek blijkt dat de locatie Leeweg 20.000 huishoudens zou kunnen voorzien van aardwarmte. In Noordwijk kunnen 2 putten geslagen worden dus kunnen er 2 x 20.000 huishoudens voorzien worden van aardwarmte.
Dat gaat uiteraard betekenen dat er samenwerking moet komen met de omliggende gemeenten zodat dit succesvol kan zijn. Is er eenmaal groen licht voor doorzetten van dit project dan kunnen maximaal 1000 huishoudens per woonkern per jaar worden aangesloten. Het vraagt dus zeker tijd.

Kortom: er is veel werk verzet maar er moet nog veel gebeuren.