Raad wil dat de kerktoren blijft, de Zilveren Kruis plannen kunnen door

29 april 2024, 10:04

De gemeenteraad van Noordwijk stelde tijdens de raadsvergadering van 25 april 2024 onder andere geld beschikbaar voor het herstel van de kerktoren in De Zilk en de renovatie van 2 scholen voor speciaal onderwijs. Ook ging de hele raad akkoord met de plannen voor de Zilveren Kruis locatie.

De gemeenteraad vergaderde op 25 april 2024 maar liefst 2 keer: eerst was er een commissievergadering over de second opinion over de Zilver Kruis plannen. Meteen daarna volgde een raadsvergadering waar de gemeenteraad besluiten nam over 3 raadsvoorstellen, een initiatiefvoorstel en 2 actuele moties.

Kerktoren niet afbreken

Bij het raadsvoorstel over subsidie voor het herstel van de kerktoren aan de Beeklaan in De Zilk diende NZLokaal een motie in. Daarin roept de fractie het college op, wanneer de kerk of rechtsopvolgers in de toekomst een vergunning zouden aanvragen om de toren af te breken, hiervoor geen toestemming te geven. De raad nam de motie aan met 19 stemmen voor en 2 tegen. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen, dat wil zeggen met algemene stemmen.

Geld voor toekomstbestendige scholen

GroenLinks en de Partij voor de Inwoners stelden in hun amendement ‘Passend renovatiekrediet Schapendel’ bij het raadsvoorstel over de renovatie van de scholen De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel voor het voorstel te splitsen. Ze willen de speciale scholen het budget voor de renovatie toekennen en met Sophia scholen eerst afspraken te maken over de renovatie van het verouderde gebouw van De Schapendel. De wethouder ontraadde het amendement omdat het college op het standpunt staat dat de scholenstichting verantwoordelijk is voor onderhoud. Het amendement werd met een krappe meerderheid aangenomen, met 11 stemmen voor en 10 tegen. De raad nam daarna het aangepaste raadsvoorstel unaniem aan.

Opheffen geheimhouding

De PvdA legde de raad een initiatiefvoorstel voor om de geheimhouding van de besloten raadsvergaderingen van 28 maart 2024 en 2 april 2024 op te heffen, met uitzondering van de taxatierapporten en de financiële gegevens. De raad ging daarmee unaniem akkoord. Nadat de stukken en verslagen van de vergaderingen zijn gecontroleerd op financiële gegevens komen deze op de website van de gemeente.

Second opinion Zilveren Kruis

In een extra vergadering van de commissie Ruimte op 25 april 2024 besprak de commissie de uitkomsten van de second opinion bij het raadsvoorstel over de nieuwbouwplannen op het Zilveren Kruis terrein. De second opinion ging over de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage op de locatie, de veiligheid van de oversteekplaats op de Gooweg en de parkeeroverlast in de achterliggende wijk.
De VVD-fractie die het initiatief nam tot de second opinion, concludeerde dat met de onderzoeksresultaten ‘de grond’ onder een mogelijke bestemmingswijziging met een verdiepte garage verviel. De fractie stelde daarom voor het bestemmingsplan niet te wijzigen. De commissie verwees daarna het raadsvoorstel door als hamerstuk naar de gemeenteraad.

Zilveren Kruis plannen kunnen door

De gemeenteraad ging vervolgens akkoord met het raadsvoorstel ‘Vaststellen beeldkwaliteitsplan Zilveren Kruis locatie en bestemmingsplan Van de Mortelstraat-Gooweg’. De raad nam bij het raadsvoorstel ook moties aan over deelauto’s, voorrang voor kandidaat-bewoners met sleutelberoepen en een parkeerdrukmeting na oplevering van het project.

‘Zonder geld geen gemeente’

De hele gemeenteraad steunde de actuele motie ‘Zonder geld geen gemeente’ van PUUR. Deze motie is een landelijk initiatief van het raadsleden comité ‘Raden in Verzet’ en de VNG. Het initiatief is een reactie op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de budgetten voor gemeenten en vormt een oproep aan het kabinet, de onderhandelende partijen en de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De actuele motie ‘Maak huisvesting internationale werkers in hotel Waikiki mogelijk’ werd door PUUR niet in stemming gebracht. De agendacommissie komt met een voorstel om het agendapunt in de commissie te bespreken.

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering en de commissievergadering over de second opinion online terugkijken. Zoek je de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de opname bij de betreffende spreker. Op de webpagina’s vind je ook alle stukken en de uitslagen van de stemmingen.