Meer doorstromers en extra sociale huurwoningen in gemeente Noordwijk

2 mei 2024, 12:23
Doorstromen heeft in 2023 ‘een treintje’ van verhuizingen opgeleverd

Doorstromen, leefbare wijken, verduurzamen en toevoeging van sociale huurwoningen – In 2023 hebben Gemeente Noordwijk, Woningstichting Padua, Woningstichting Stek, Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk hierop aanzienlijke vooruitgang geboekt. Jaarlijks maken partijen over deze onderwerpen de zogenaamde prestatieafspraken. De resultaten van 2023 zijn nu bekend.

Focus

“In samenwerking maken we op de thema’s wonen, welzijn en zorg, de energietransitie en duurzaamheid ieder jaar prestatieafspraken. En we kijken ook ieder jaar welke resultaten zijn behaald. Met deze verankering houden we elkaar scherp met de juiste focus. Ook de huurders van de woningcorporaties in Noordwijk hebben een waardevolle stem aan tafel.” zegt wethouder Martijn Kortleven van gemeente Noordwijk.

Meer doorstroming

De inzet van een doorstroomadviseur heeft in 2023 geleid tot ‘een treintje’ van meerdere verhuizingen. Dit is vooral belangrijk om huurders van Padua en Stek te laten wonen in de sociale huurwoning van hun wens. Ongeveer 15 grotere sociale huurwoningen van de corporaties zijn vrijgekomen voor met name Noordwijkse gezinnen. Beide corporaties hebben lokaal maatwerk ingezet. Dit heeft geleid tot doorstroming. In 2023 heeft Stek 70 nieuwe sociale huurwoningen in Offem opgeleverd en Padua 22 appartementen op het BAVO terrein. Deze toevoegingen leidde ook tot meer verhuisbewegingen.

Extra bouwen

De gemeente Noordwijk heeft in 2023 vier locaties voor sociale woningbouw als kansrijke locaties voor sociale woningbouw benoemd. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een sociaal woonprogramma op de locaties DPO en Gruenepad. De gemeente Noordwijk heeft een programmamanager wonen om versnelling te krijgen en te houden in bouwprojecten. Voor Stek betekent dit tientallen extra sociale huurwoningen. Het aanwijzen van locaties voor sociale huurwoningen blijft hoog op de agenda staan.

Duurzaam wonen

Padua en Stek zetten grote stappen in het energiezuinig maken van hun woningen. In Noordwijk is de aanleg van warmtenetten actueel. Zowel Padua als Stek willen hier snel duidelijkheid over. Het heeft directe gevolgen voor huurders en heeft invloed op de verduurzamingsplannen van beide corporaties.

Lagere parkeerbehoefte

In veel complexen van Padua en Stek is het autobezit lager dan de parkeernorm die in de gemeente Noordwijk geldt. De corporaties hebben gevraagd om een lagere norm. Zo ontstaat er ruimte om meer woningen te bouwen. De gemeente neemt nog voor de zomer een eventuele verlaging van de parkeernorm voor sociale woningbouw mee bij de evaluatie van de parkeernorm sociale woningbouw.

Zorg en welzijn

Goed wonen is meer dan alleen een huis. In 2023 is intensief samengewerkt met zorg- en welzijnsorganisaties. Met als doel elkaar aan te vullen en snel te kunnen vinden. Padua en Stek hebben actief bijgedragen aan de gemeentelijke Visie op Wonen, Welzijn en Zorg: een gezond en betrokken Noordwijk, waar de inwoners zo lang mogelijk prettig en zelfstandig kunnen blijven wonen in een veilige, toegankelijke en inclusieve woonomgeving. We zetten in op het versterken van de sociale basis in de wijken en langer thuis wonen met voorzieningen in de buurt. De eerste zichtbare resultaten komen in 2024.

Actief betrokken

De huurdersorganisaties hebben intensief meegewerkt aan het maken en bewaken van de afspraken. De samenwerking tussen Padua, Stek, Stichting Huurdersbelangen Noordwijk, Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk en Gemeente Noordwijk blijft nodig om te zorgen dat Noordwijk een plek blijft waar inwoners prettig en betaalbaar kunnen wonen. De jaarlijkse gezamenlijke prestatieafspraken zorgen dat ieder jaar de juiste stappen hiervoor worden gezet.

Noot redactie. Dit is een gezamenlijk bericht van Gemeente Noordwijk, Woningstichting Padua, Woningstichting Stek, Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk.