Jaarrekening 2023

31 mei 2024, 14:18

Burgemeester en wethouders presenteren de Jaarrekening 2023. De gemeente Noordwijk heeft 2023 met een positief resultaat van € 3,5 miljoen kunnen afsluiten. Dat geld wordt meteen goed besteed.

Waaraan heeft de gemeente geld uitgegeven?

De jaarrekening is één van de belangrijkste documenten uit de Planning en Controlcyclus van de gemeente. De gemeente laat zien waaraan vorig jaar geld is uitgegeven en welke bedragen daarmee gemoeid waren. In totaal toch zo’n 160 miljoen euro. Het college van B&W legt met de jaarstukken verantwoording af over de uitvoering van de begroting aan de gemeenteraad. De raad wordt bij de controle ondersteund door de accountant.

Positief resultaat

De gemeente Noordwijk heeft 2023 met een positief resultaat van € 3,5 miljoen afgesloten. Kijk je naar de slagkracht om direct aan schulden te kunnen voldoen -de solvabiliteit- dan zie je ook een gezond percentage. Dat is bijna 60%. Je kunt echt zeggen dat de financiële positie van de gemeente sterk is. Nog een indicatie voor de financiële gezondheid: het eigen vermogen nam met ruim € 4 miljoen toe tot € 162 miljoen.

Financieel gezond

Er is veel toezicht op de manier waarop de gemeente uitlegt wat er met het belastinggeld is gebeurd. Het zijn dat soort cijfers waar ook de toezichthouder op let. Het is belangrijk dat gemeente Noordwijk financieel gezond is, zodat deze zijn rol goed kan pakken voor de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. De Vereniging van Nederlandse Gemeente bracht de financiële situatie van de iets meer dan 300 gemeente onlangs mooi in beeld.

Speciale bestemmingen

Nu er een positief resultaat is, stelt het college voor om € 2,7 miljoen te bestemmen voor:

 • bijstandsuitkeringen van de energie-armoedetoelage (€ 0,6 miljoen),
 • maatschappelijke zorg (€ 0,7 miljoen),
 • asiel & migratie (€ 0,7 miljoen),
 • inhuur in verband met krapte arbeidsmarkt (€ 0,2 miljoen),
 • storting in reserve personeelskosten (€ 0,5 miljoen).

In 2023 heeft gemeente Noordwijk specifiek geld ontvangen voor de eerste 3 onderwerpen. Daarom kan het college ook voorstellen om dat geld in te zetten voor ‘bijstandsuitkeringen van de energie-armoedetoelage’, ‘maatschappelijke zorg’ en ‘asiel & migratie’.

Gaat de raad akkoord dan kan er € 0,8 miljoen in de algemene reserve gestopt worden: € 3,5 – € 2,7 miljoen. Een soort spaarpotje. Daarmee heeft de gemeente in totaal dan bijna € 50 miljoen in dat spaarpotje.

Financieel krappe tijden in het vooruitzicht

Wethouder Financiën Roberto Ter Hark: ”We hebben de reserves nodig voor investeringen en om incidentele onvoorziene risico’s op te vangen. Ook onze gemeente krijgt te maken met financiële krapte. Dat komt met name door Rijksmaatregelen in de financiering van de gemeenten. Dat heeft een blijvend karakter. We moeten er de komende jaren dus rekening mee houden. Het is goed te beseffen dat we geen incidenteel geld (reserves) kunnen inzetten om blijvende tekorten op te vangen. Daarom zijn dus maatregelen nodig en in voorbereiding. Dat hebben we onlangs al aan onze gemeenteraad verteld.”

Lees hier de ‘Jaarstukken 2023’
Lees hier de brief Verwachtingen Begroting 2025 – 2028 van het college aan de gemeenteraad.
Lees ook ‘Voorjaarsnota 2024’

Illustratie uitgewerkt

Jaarrekening 2023 in één oogopslag

De gemeente Noordwijk heeft in 2023 geld overgehouden, zoals te zien is in de jaarrekening. We hebben meer inkomsten dan verwacht, onder andere door het toerisme (bijvoorbeeld parkeergeld). Ook heeft de gemeente meer geld gekregen van de overheid via het Gemeentefonds. Dit extra geld kunnen we volgend jaar gebruiken. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een verantwoorde groei van Noordwijk, als belangrijke plek in de gezonde en energieke regio van de Duin- en Bollenstreek. In de jaarstukken van 2023 kijken we terug op deze ontwikkelingen. Meer informatie vind je op noordwijk.nl/jaarrekening.

Hoeveel betaalde ik in 2023 aan:

 • Afvalstoffenheffing (eenpersoons) € 263,16
 • Afvalstoffenheffing (meerpersoons) €408,96
 • Rioolheffing (eigenarenheffing) €198,77

Inkomsten

Inkomsten Rijk

Algemene uitkering € 73.737.000

Lokale heffingen/belastingen 

Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen € 42.235.000 

Overige inkomsten 

 • Huren onroerende goederen € 4.086.000
 • Doeluitkeringen € 10.634.000
 • Beschikking over reserves € 14.207.000
 • Overige € 22.866.000

Totale inkomsten € 167.765.000

Verloop eigen vermogen

Eigen vermogen 1-1-2023 € 157.390.000

 • Onttrekkingen dekking afschrijvingen vaste activa € -14.207.000
 • Toevoegingen overige reserves € 15.007.000
 • Resultaat 2023 € 3.515.000
 • Toename eigen vermogen € 4.315.000

Eigen vermogen 31-12-2023 € 161.705.000

Uitgaven

Bestuur en dienstverlening

 • Bestuur € 3.508.000 
 • Gemeentelijke organisatie € 4.484.000 
 • Gemeentelijke gebouwen € 6.410.000

Veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid € 2.218.000
 • Veiligheid Regio (VRHM) € 3.056.000 

Verkeer en parkeren

 • Parkeren € 1.370.000 
 • Verkeer en bereikbaarheid € 994.000 
 • Verhardingen € 4.362.000 
 • Overige € 3.435.000

Economie

 • Economische zaken € 1.804.000 
 • Strand, markt en toerisme € 2.734.000

Onderwijs

 • Onderwijsbeleid € 2.781.000 
 • Onderwijshuisvesting € 2.917.000 

Sport, cultuur en recreatie 

 • Sport € 5.487.000 
 • Kunst en cultuur € 2.715.000

Sociaal domein en volksgezondheid

 • Jeugd € 13.635.000 
 • Wmo € 15.498.000 
 • Bijstand € 13.614.000 
 • Werkvoorziening en re-integratie € 3.172.000 
 • Volksgezondheid en overige € 3.069.000
 • Asiel en migratie, integratie en inburgering € 3.357.000

Duurzaamheid en leefomgeving

 • Milieu € 4.956.000
 • Afval en riolering € 9.958.000 
 • Groenvoorzieningen € 4.444.000 
 • Overige € 3.535.000 

Wonen en ruimte

 • Grondbedrijf € 2.809.000
 • Overige € 3.815.000

Overige

 • Overhead € 19.156.000
 • Algemene dekkingsmiddelen € 15.007.000

Totale uitgaven € 164.250.000

Positief resultaat € 3.515.000

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 11 juli 2024. De bedragen in dit overzicht zijn afgerond op duizenden.

Verdeling uitgaven in %

 • Algemene dekkingsmiddelen 9%
 • Bestuur en dienstverlening 9%
 • Veiligheid 3%
 • Verkeer en parkeren 6%
 • Economie 3%
 • Onderwijs 3%
 • Sport, cultuur en recreatie 5%
 • Sociaal domein en volksgezondheid 32%
 • Duurzaamheid en leefomgeving 14%
 • Wonen en ruimte 4%
 • Overhead 12%