Een nieuwe griffier en geen GOM-woningen aan de Gooweg

29 juni 2023, 15:52

Tijdens de vergadering van 27 juni 2023 nam de gemeenteraad van Noordwijk een reeks besluiten. Zo ging de gemeenteraad akkoord met maar liefst 14 hamerstukken en discussieerde over 5 raadsvoorstellen en 2 actuele moties.

Griffier

De gemeenteraad wees bij acclamatie Robert van Dijk aan als de nieuwe griffier van Noordwijk. Hij brengt ruime ervaring en een breed netwerk mee. Robert van Dijk was onder andere griffier in buurgemeente Teijlingen. Zie ook Robert van Dijk griffier in Noordwijk.

Hij start per 1 juli 2023 na een lange tijd waarin de gemeenteraad werd ondersteund door plaatsvervangend griffiers en een interim-griffier.

De vicevoorzitter van de raad dankte interim-griffier Guda Kager hartelijk voor de wijze waarop zij de aflopen jaren meerdere perioden de raad ondersteunde.

Benoemingen

Verder verkoos de raad uit 3 kandidaten Charlotte Meiland tot plaatsvervangend commissievoorzitter. Cynthia Maan werd benoemd tot commissielid voor GroenLinks. Zij was tot voor kort raadslid en trad terug vanwege drukke werkzaamheden.

Evaluatie ISG

De gemeenteraad sprak onder andere over het Evaluatierapport van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). De raad ging unaniem akkoord met het raadsvoorstel waarin wordt geadviseerd de ISG te herijken.

Gooweg

De gemeenteraad discussieerde uitgebreid over 4 mogelijke GOM-woningen in het bestemmingsplan ‘Gooweg perceel D2059, Noordwijkerhout’. Daar ging het onder andere over de eigen bevoegdheid van de raad of dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ook kwamen aan de orde de eerder aangenomen motie over wachten met bouwen in het buitengebied tot de herijking van de ISG, watercompensatie en een mogelijke dwangsom. De raad wees het voorstel voor bestemmingsplan af met 21 stemmen tegen en 5 voor.

Amendementen

  • In een wijzigingsvoorstel op de Jaarrekening 2022 verzocht de PvdA overgebleven budget voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne toe te voegen aan de reserve Sociaal domein. De wethouder raadde het amendement af omdat het niet nodig zou zijn. Het wijzigingsvoorstel werd daarop verworpen met 23 stemmen tegen en 3 voor. Het raadsvoorstel aangenomen met 25 stemmen voor en 1 tegen.
  • Bij het raadsvoorstel over de Viaductweg overwogen de Partij voor de Inwoners met de PvdA, MetLEF en GroenLinks een amendement waarin ze vroegen de marktconsultatie in het voorstel los te laten. Na schorsing werd het wijzigingsvoorstel toch niet ingediend en het raadvoorstel aangenomen met 22 stemmen voor en 4 tegen.

Actuele moties

  • De fracties PUUR met D66, GroenLinks en de PvdA dienden een actuele motie in waarin de fracties het college oproepen een informatieve sessie over een burgerberaad te organiseren. De wethouder raadde de motie af omdat het college in november komt met een participatienota. Hij adviseerde dan te bepalen welke participatie instrumenten, zoals bijvoorbeeld een burgerberaad, gewenst zijn. Daarop werd de motie aangehouden. Dat wil zeggen dat de motie tijdens deze vergadering niet in stemming wordt gebracht, maar mogelijk later weer wordt ingediend.
  • De PvdA diende een actuele motie in waarin de fractie vroeg vaart te zetten achter tijdelijke woningen op de Nes. De wethouder raadde de motie af onder andere omdat het college na het reces onder voorwaarden een uitvraag in de markt zal doen. De actuele motie werd verworpen, 22 raadsleden stemden tegen en 4 voor.

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken.

Zoek je de inbreng van een raadslid?

Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.