Een meerjarig sluitende Programmabegroting 2024–2027

13 oktober 2023, 12:17

Het college van Burgemeester en Wethouders presenteert een meerjarig sluitende Programmabegroting 2024–2027. Een mooi resultaat gezien de uitdagingen waar de gemeenten voor staan. Bekijk de Infographic Begroting 2024 in 1 oogopslag.

Sluitend maken

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ervoor gekozen deze begroting meerjarig sluitend te maken. Een bewuste keuze. Het heeft te maken de geldstromen van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten. Tot dusver heeft het kabinet geen gehoor gegeven aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de financiering van de gemeenten een gezondere basis te geven.

Minder geld van het Rijk

Het gaat daarbij om grote bedragen. Een ‘uitname’ uit het gemeentefonds van € 3 miljard en de opschalingskorting van in totaal € 1 miljard. Deze blijven vooralsnog overeind. En omdat het kabinet inmiddels demissionair is, is er op korte termijn ook geen verandering te verwachten. Gemeente Noordwijk is bovendien ‘nadeelgemeente’. Dat betekent dat de gemeente nog minder van het Rijk krijgt, vanwege de nieuwe manier van geld verdelen.

Je ziet wat er op je afkomt

Wethouder Roberto ter Hark, Financiën: “Alle Nederlandse gemeenten krijgen hiermee te maken. Ook Noordwijk. Als je dat op je afziet komen doe je er verstandig aan om te kiezen voor een aanpak waarin je rekening houdt met deze teruglopende geldstroom in combinatie met de zware taken die we als gemeente Noordwijk op ons bordje hebben liggen. Dat is ons gelukt zonder de lasten voor onze inwoners en ondernemers te verzwaren. Daar is het college trots op.”

Wethouder Roberto ter Hark presenteert de Programmabegroting 2024-2027

Rekening houden met

In de Programmabegroting 2024-2027 zijn bezuinigingen verwerkt oplopend tot een bedrag van ruim € 2 miljoen in 2027. Daarnaast zijn er aanvullende belastinginkomsten voor ruim € 1,4 miljoen in 2026 en 2027 opgenomen. Zonder deze maatregelen zouden de jaren 2026 en 2027 fors in de rode cijfers komen, respectievelijk -/- € 3.458.000,- en -/- € 2.156.000,-.

Parkeren: gelijke tarieven – hogere opbrengst

Een voorbeeld hoe er rekening is gehouden met de inwoners en ondernemers. De wethouder geeft aan dat de parkeertarieven niet stijgen, maar dat door de digitalisering van het parkeren de hoeveelheid mensen die betaalt toeneemt, en dus de inkomsten toenemen. De scanauto die daarin een belangrijke rol speelt werd eerder dit jaar gepresenteerd. Lees ook ‘Eerlijk toezicht op naleving van de parkeerregels‘.

Grote opgaven

Voor 2024 en verder staat de gemeente Noordwijk voor enkele grote uitdagingen. We noemen de:

  • energietransitie
  • verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen
  • invoering van de Omgevingswet
  • huisvesting van Oekraïners
  • voorbereiding van de bouw van een nieuw zwembad in Noordwijkerhout

Afscheid van fossiele brandstoffen

Komende jaren zal er serieus werk gemaakt gaan worden van de energietransitie. De overstap naar duurzame energie waarbij heel Nederland ‘afscheid’ neemt van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Hiervoor heeft het rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld, voor Noordwijk ruim € 2,6 miljoen verspreid over 3 jaar.

Gemeentelijke gebouwen verduurzamen

Ook het werken aan verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, het adviseren van eigenaren van panden op het gebied van verduurzaming en het verstrekken van subsidie voor verduurzaming gaat in 2024 gewoon door.

Starten met Omgevingswet

Het jaar 2024 markeert de invoering van de Omgevingswet. De voorbereidingen om de uitvoering hiervan zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn in volle gang. Datum waarop de wet officieel inwerking treedt is 1 januari 2024. In dit bericht lees je er meer over ‘Invoering Omgevingswet’.

Opvang vluchtelingen

Een derde grote opgave is de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Momenteel wordt hard gewerkt aan plannen voor vervangende huisvesting, die in het begin van 2024 gerealiseerd moet zijn. Voor de opvang krijgt gemeente Noordwijk wel geld van het Rijk.

Nieuw zwembad in Noordwijkerhout

Tot slot: op basis van de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2024 gaan we verder met voorbereiding voor de bouw van een nieuw zwembad in Noordwijkerhout.

Gemeenteraad

Het college van Burgemeester en Wethouders stuurde woensdag 11 oktober de Programmabegroting 2024 – 2027 naar de gemeenteraad. De behandeling door de gemeenteraad is op dinsdag 7 november aanstaande. De gemeenteraad kan dan aan de slag en desgewenst met voorstellen -amendementen en moties- de begroting nog aanpassen.

Bekijk de Begroting 2024–2027 in één oogopslag


Of open de Begroting 2024–2027 in één oogopslag (pdf)

Meer informatie

Lees de Programmabegroting 2024 -2027.