De raad gaat voor de Blauwe Vlag en aangifte tegen lekken

10 juni 2024, 16:37

Tijdens de vergadering van 5 juni stemde de gemeenteraad van Noordwijk onder andere unaniem in met plannen voor een snelle terugkeer van de Blauwe Vlag. De raad wil ook dat het college alsnog aangifte doet over het lekken uit besloten raadsvergaderingen.

De gemeenteraad van Noordwijk besprak op 5 juni 2024 raadsvoorstellen over De Boender en de omgevingsdienst ODWH en behandelde 10 door fracties ingediende actuele moties.

De Boender kan door

Het amendement ‘Siertuin is geen teelt’ van de PvdA en PUUR bij het raadsvoorstel over De Boender 7 en 10 haalde het niet. Van de raadsleden waren 8 voor en 14 tegen het wijzigingsvoorstel. De raad ging daarna akkoord met het collegevoorstel van geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de plannen op De Boender, 17 raadsleden stemden voor en 5 stemmen tegen.
De raad was het verder unaniem eens met het college over de 14e wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de omgevingsdienst ODWH. In deze wijziging wordt voorgesteld de stemverhoudingen in het algemeen bestuur van de ODWH aan te passen.

Waar wordt gebouwd?

In een actuele motie stelde MetLEF met de Partij voor de Inwoners en de VVD voor met een dynamische online kaart beter te laten zien waar in Noordwijk nieuwbouw komt. De indieners trokken hun voorstel in nadat de wethouder meldde dat het college voor de zomer met een geactualiseerde woningbouwlijst komt en deze informatie vaker op de website van de gemeente vernieuwd zal worden.  

Schending ambtsgeheim

De VVD, de Lijst Salman Noordwijk en MetLEF drongen in hun actuele motie er bij het college op aan toch aangifte van schending van het ambtsgeheim te doen. De indieners krijgen in hun omgeving regelmatig negatieve reacties vanwege het lekken van geheime informatie uit de besloten vergaderingen. Meerdere raadsleden vertelden tijdens de uitgebreide discussie dat ze onderzoek door het OM willen omdat zich verdachte voelen zolang niet duidelijk is wat er gebeurt is. De raad nam de actuele motie aan met 21 stemmen voor en 3 tegen.

Blauwe Vlag

De hele raad ging akkoord met de actuele motie van de VVD en D66 over de snelle terugkeer van het internationale kwaliteitskeurmerk van stranden, de Blauwe Vlag. De fracties dringen in hun motie aan op versnelde verbeteringen van het riool zodat bij hoosbuien minder rioolwater in zee komt. Ook vragen ze onder andere te onderzoeken of een intensiever bewakingssysteem en een paarse vlag kan zorgen voor een versnelde terugkeer van de Blauwe Vlag in Noordwijk.

Statushouders

De actuele motie van de Partij voor de Inwoners waarin ze het college opdragen dat statushouders geen voorrang meer krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, werd door de gemeenteraad verworpen met 7 stemmen voor en 17 tegen. De wethouder ontraadde de motie en bracht in dat de gemeente gebonden is aan een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Ook is de gevraagde inspanning om naar andere huisvestigingsmogelijkheden te zoeken al geleverd in de vorm van een onlangs aan de raad gepresenteerd voorstel.

Andere actuele moties

  • Speelplekken In den Houte: het CDA trok de met GroenLinks, NZLokaal en MetLEF ingediende actuele motie over speelplakken op het landgoed in nadat de wethouder meedeelde dat meerdere speelplekken al in de planning staan.
  • Parkeren voor ouderen: de raad verwierp de actuele motie van de Partij voor de Inwoners met 3 stemmen voor en 21 tegen.
  • Veiliger zebrapaden: de fracties van NZLokaal, PUUR, GroenLinks en de VVD hielden hun actuele motie over veiliger zebrapadenaan. Ze boden het voorstel nu niet ter stemming aan nadat de wethouder aankondigde dat het college dit najaar komt met een Mobiliteitsagenda waarin onder andere veiliger zebra’s voorkomen.
  • Verkeersveiligheid, oa op rotondes: ook de motie van de VVD en NZLokaal over het verbeteren van de verkeersveiligheid in Noordwijk werd om dezelfde reden aangehouden.
  • Senioren in De Duinpan: de raad ging met 17 stemmen voor en 7 tegen akkoord met de actuele motie over de activiteiten van de ouderenbond (SDZ) in De Duinpan die het CDA, GroenLinks, NZLokaal en MetLEF indienden.
  • Meer woningen bij het DPO-gebouw: de fractie van PUUR vroeg het college in een actuele motie onderzoek te doen naar andere parkeeroplossingen zodat meer sociale woningen bij het DPO-gebouw gerealiseerd kunnen worden. Nadat de wethouder dit voorstel ontraadde verwierp de raad dit voorstel met 3 stemmen voor en 21 tegen.

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken. Op deze webpagina vind je ook alle stukken en de uitslagen van de stemmingen.