Beeldkwaliteit voor landgoed met zilveren geschiedenis

13 juli 2023, 11:10

Het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Van de Mortelstraat-Gooweg is vrijgegeven voor inspraak. Hollandse natuur, cultuurhistorie, welgelegen in de landgoederenzone. Hoe vertaal je dat in een plan voor de beeldkwaliteit? Volg de erfgoedlijn.

Een nieuwe laag toevoegen

“Bij het herstellen van de huidige situatie staat de beleving van het landgoed centraal. Een parkachtig landschap dat hier ontstaat, draagt bij aan het thema woongeluk en dient als collectieve tuin voor de bewoners. Bovendien heeft het landgoed een toegevoegde waarde voor de omgeving door met name de hoge groenkwaliteit. De relatie tussen het landgoed en de omgeving is daarom ook van belang. Het ontwerp van het landschap respecteert historische elementen en voegt daar een nieuwe laag aan toe. Geur als hoofdthema verwijst naar de oude bollenschuur die de naam Tanah Wangi had, wat ‘geurige tuin’ betekent. Het gebruik van organische vormen verwijst naar de natuur. Het intact laten van de bestaande zichtlijnen verwijst naar de sterke centrale as van het landhuis”. Bron: ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Van de Mortelstraat-Gooweg.

Inspirerende lijn

Locaties op de landgoederenzone zijn inspirerend voor copywriters. Ook als ze aan de slag gaan met de Van de Mortelstraat-Gooweg in gemeente Noordwijk grijpen ze terug op de rijke geschiedenis van de plek en de ligging ervan in de Hollandse landgoederenzone. De oer-Hollandse natuur die je daar in de directe omgeving aantreft. Alles ademt geschiedenis, cultuur en erfgoed. Dat heeft te maken met de ligging in de langgoederenzone. Een zone die, langs de Zuid-Hollandse kust, een paar kilometer landinwaarts van zuid naar noord loopt. Bij de provincie noemen ze het een erfgoedlijn. De schrijvers lijken er dit keer een tandje bijgezet te hebben. Misschien komt dat wel omdat het gaat om een eersteklaslocatie, aan de groene, statige entree van Noordwijk Binnen. Vlakbij de andere landgoederen die de gemeente rijk is. Sowieso heeft de plek zelf nog steeds veel van een Hollands buiten, zeker op het binnenterrein, dat schuil gaat achter het karakteristieke kantoorgebouw. Dat alles inspireert.

Ontwikkelen

Door Syntrus Achmea, eigenaar en ontwikkelaar van het plangebied, is een plan gemaakt voor de (her)ontwikkeling van de locatie. Waarnaar in de volksmond nog steeds verwezen wordt met ‘Zilveren Kruis’. Het vertrek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis naar Leiden is inmiddels meer dan 10 jaar geleden. Nu wil Syntrus Achmea een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de rijke geschiedenis van de plek. Het plan voorziet onder meer in de bouw van 166 woonappartementen en het behoud van het bijbehorende en huidige parkeerterrein aan de Gooweg. Voor zo’n plan moet een beeldkwaliteitsplan opgesteld worden. Dat is in gang gezet. Het ontwerp-Beeldkwaliteitplan Van de Mortelstraat-Gooweg is gereed. Er staat een kader in voor de gewenste beeldkwaliteit van de toekomstige bebouwing en de omgeving. Toekomstige ontwikkelingen worden op basis van dit plan beoordeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van welke bouwmaterialen en kleuren. Ook aan het groen wordt gedacht. Een paar van de in het plan opgenomen ‘groene’ uitgangspunten: respecteren en verrijken van de bestaande groenstructuur. Met name worden het talud met eiken en de bestaande bomen op het terrein genoemd. Maar ook: exotische bomen worden vervangen door inheemse. Soorten die passen bij wat er van huis uit groeit op de strandwallen. De oude duinstructuren die in Noordwijk Binnen zijn behouden maar die richting de kern Noordwijkerhout verdwenen zijn. Daar rijd je de strandwal af het open schitterende bollenlandschap in.

Vrijgeven voor inspraak

Op dinsdag 13 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk besloten om het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Van de Mortelstraat-Gooweg vrij te geven voor inspraak. De samenleving kan er nu op reageren. Dat is een belangrijk moment in de procedure. Maar niet alleen dat. Het is ook een interessant plan om te lezen. Het vertelt hoe je enerzijds een project wil ontwikkelen en anderzijds hoe je daarbij rekening houdt met de natuur- en de cultuurhistorische waarden. Toch zullen veel mensen het ontwerp vooral lezen omdat ze geïnteresseerd zijn wat de impact van het bouwproject is op hun eigen woongenot. Ook dat hoort de gemeente graag. De wettelijke publicatie van de terinzagelegging heeft de gemeente keurig op tijd gedaan om iedereen in staat te stellen het plan te lezen en erop te reageren. Het stond in de Gemeentepublicatie. Ook in dit webartikel is het van belang te melden dat het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Van de Mortelstraat-Gooweg nog tot en met 8 augustus 2023 ter inzage ligt. Ook belangrijk om te melden: iedereen is van harte uitgenodigd het plan te lezen en om te reageren. Dat heet officieel ‘een zienswijze indienen’. Iedereen kan zo’n zienswijze indienen. Dit moet wel binnen de termijn van de terinzagelegging. Deze termijn loopt van 28 juni 2023 tot en met 8 augustus 2023. Het kan mondeling. Maar bij voorkeur toch graag schriftelijk. En dan gemotiveerd en ondertekend. Een zienswijze op het ontwerp beeldkwaliteitsplan moet worden gericht aan de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Van de Mortelstraat-Gooweg (Zilveren Kruis-locatie). Voor een eventuele mondelinge (telefonische) zienswijze kun je contact opnemen met het team Projecten Ruimte, +31 (0)71 36 60 000. De gemeente stelt het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota vast. Op deze manier is het een wettelijk toetsingskader voor de welstandscommissie bij de behandeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Mooi wonen in de landgoederenzone

Mooi wonen in de Zuid-Hollandse landgoederenzone. De opstellers van het inspirerende ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Van de Mortelstraat-Gooweg hebben de erfgoedlijn nauwgezet gevolgd en gaan voor een sterke beeldkwaliteit. De samenleving mag een mooi bouwplan verwachten. Toch zullen veel Noordwijkers met pijn in het hart afscheid van ‘hun’ oude vertrouwde Zilverenkruis-gebouw.

Lees ook het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Van de Mortelstraat-Gooweg.