Bestemmingsplan wijzigen

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

Een bouwvlak in het bestemmingsplan betekent dat er gebouwd mag worden.

Wanneer u wilt bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, vraagt u aan de gemeente om een bouwvlak aan het bestemmingsplan toe te voegen.

Wanneer en waarom worden bestemmingsplannen vernieuwd?

Bestemmingsplannen worden in principe voor een periode van tien jaar vastgesteld. Na het verstrijken van die periode verliezen zij niet hun rechtsgeldigheid. De wetgever heeft wel bepaald dat bestemmingsplannen na 1 juli 2013 niet ouder dan tien jaar mogen zijn. Als dit wel het geval is, mag de gemeente onder meer geen leges meer heffen als in dat bestemmingsplangebied een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 

Om te voorkomen dat de gemeente Noordwijk na 1 juli 2013 over niet-actuele bestemmingsplannen beschikt, heeft de gemeenteraad op 3 maart 2011 een Plan van Aanpak vastgesteld. Hierin is de aanpak van de actualisering van de bestemmingsplannen in de gemeente beschreven. Diverse nieuwe bestemmingsplannen zijn in voorbereiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Zo vraagt u een wijziging van een bestemmingsplan aan: 

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als die nodig is;
    • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving;
    • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving.