Starterslening aanvragen

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u mogelijk een starterslening aanvragen. Gemeente Noordwijk heeft hiervoor geld beschikbaar. Met een starterslening kunt u het verschil overbruggen tussen de aankoopprijs van een 1e woning en het maximale bedrag dat u met uw inkomen kan lenen. Met een starterslening kunt u in de meeste gevallen toch die woning kopen die u op het oog heeft.

Online een starterslening aanvragen (DigiD)

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

De gemeente zet geld opzij in een eigen fonds bij het SVn. Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. Met een starterslening leent u geld van de gemeente, via SVn. Een starterslening is een 2e hypotheek en bedraagt maximaal € 50.000,-.

Voorwaarden

Om voor een starterslening in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U woont in de gemeente Noordwijk (en bent verblijfsgerechtigd) en tussen de 18 en 40 jaar.
 • U bent nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. Bij een aanvraag door 2 personen geldt deze eis voor beiden.
 • De aan te kopen woning is een bestaande- of nieuwbouwwoning in de gemeente Noordwijk. De aanvrager gaat zelf in de woning wonen. Deze koopwoning mag geen MGE-woning (Maatschappelijk Gebonden Eigendom) zijn en er mogen geen andere regelingen zijn. Zoals Koopgarant, Duokoop enzovoort. De koopwoning mag wel onder sociale koop vallen.
 • De maximale prijs van de woning is de op dat moment geldende maximale NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie). Verbeterkosten meegerekend. Voor de berekening van de hoogte van een starterslening, wordt rekening gehouden met verbeterkosten of meerwerk die er kunnen zijn. De 1e en de 2e hypotheek moeten onder NHG worden verstrekt.
 • U staat tenminste 3 jaar achter elkaar met een woonadres ingeschreven (of hebt ingeschreven gestaan) in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Noordwijk. Hierbij worden ook koopstarters gerekend die eerder tenminste 3 jaar achter elkaar in Noordwijk hebben gewoond. En binnen 2 jaar na beëindiging van hun studie ergens anders, weer in Noordwijk willen wonen;
  • Of u bent om andere redenen tot op zijn laatst 2 jaar na vertrek uit Noordwijk, ingang uitschrijving adres BRP, teruggekeerd. En in deze periode uitsluitend in een huurwoning, zelfstandig of onzelfstandig, hebt gewoond of inwonend bent geweest.
  • Of u woont op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar in een zelfstandige huurwoning en gaat deze verlaten.

Aanpak

U kunt online een starterslening aanvragen (DigiD). Zorgt u, dat u de volgende stukken bij de hand heeft: 

 • Kopie getekende koopovereenkomst woning;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs aanvrager(s);
 • Kopie huurcontract(en) bij huurwoning of zomerhuis (als het contract op uw naam staat).

De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een starterslening. Bij een positieve toetsing ontvangt u de benodigde aanvraagformulieren en kunt u de aanvraag bij SVn in gang zetten.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, het formulier heeft ingevuld en alle documenten heeft meegestuurd, ontvangt u in principe binnen 5 werkdagen onze toewijzingsbrief om de starterslening bij de SVn aan te vragen.

Wilt u meer weten over de financiële voorwaarden, de lening-procedure of heeft u andere financiële vragen over uw aanvraag bij de SVn? Neem dan contact op met de SVn.

Voor andere vragen over de starterslening kunt u contact opnemen met de gemeente Noordwijk via + 31 71 36 60 000 of gemeente@noordwijk.nl

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.