D.T.C. (Dennis) Salman

Wethouder Lijst Salman Noordwijk

Tijdens het constituerend beraad op 22 november 2023 is de precieze werkverdeling vastgelegd in B&W.

Portefeuille

Wethouder Sociale zaken, Welzijn, Sport en Onderwijs

  • Sociaal domein
  • Welzijn en zorg
  • Sport
  • Onderwijs
  • Vrijwilligers
  • Dierenwelzijn

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

  • Voorzitter Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek.
  • Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningsschap Kust, Duin- en Bollenstreek.
  • Lid Algemeen Bestuur Hecht.
  • Lid Algemeen Bestuur Service Organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ).

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen.