< Terug naar de vorige pagina

Uitvoeringsregels Lokaal noodfonds Noordwijk

Op grond van de Beleidsregel Lokaal noodfonds Noordwijk is ons college bevoegd de uitvoering van de beleidsregel te mandateren aan de teamcoach Maatschappij, mits daarbij vooraf uitvoeringsregels worden vastgesteld. 

Artikelen 

 1. Doelgroep 
  Indien sprake is van een gezinssituatie of een andere vorm van een gezamenlijke huishouding, dan wordt het inkomen als bedoeld in artikel 1 sub c van de beleidsregel op gezinsniveau bekeken. Thuiswonenden kunnen zich niet apart beroepen op de beleidsregel. Primair is de regeling bedoeld voor inwoners die zelfstandig in Noordwijk wonen. In zeer uitzonderlijke gevallen is het ook denkbaar dat het gaat om inwoners die zoekende zijn naar zelfstandige woonruimte (bijv. ex-gedetineerden). Ouderen zijn een specifieke zorggroep. 
 2. Reikwijdte van het mandaat 
  Het juridisch kader wordt gevormd door de Beleidsregel Lokaal noodfonds Noordwijk, de Algemene wet bestuursrecht en onderhavige uitvoeringsregels. Bij politiek gevoelige zaken wordt de portefeuillehouder minimabeleid vooraf geïnformeerd over het voorgenomen gebruik van het mandaat. 
 3. Criteria 
  Bij structurele problemen wordt geen bijdrage verstrekt. Om in aanmerking te komen moet het verder zo zijn dat het probleem acuut is en oplosbaar is met de toe te kennen bijdrage van maximaal € 1.500,-. Verder mag slechts een bijdrage worden verleend als de noodsituatie niet kan worden opgelost door enige andere regeling, voorziening of bijdrage. 
 4. Vorm
  In principe geschiedt de toekenning in de vorm van een schenking. Mensen die in de wettelijke schuldsanering zitten, mogen geen nieuwe leningen aan gaan. Het risico dat zij lopen als zij dit wel doen is dat de schuldhulpregeling in zijn geheel wordt gestopt en dat alle vroegere schulden weer terug worden gelegd bij de betrokkene(n). Het is dan noodzakelijk dat de bijdrage uit het noodfonds in de vorm van een gift of een gebruiksvoorwerp (in bruikleen) wordt verstrekt. Dit moet tevens belastingvrij zijn. De bijdrage uit het noodfonds moet niet op de uitkering in mindering worden gebracht als zijnde ‘bijverdienste’.
  Uitbetaling is altijd in de vorm van betaling in natura. Het voordeel hiervan is dat zekerheid bestaat over de bestemming van het geld. In sommige gevallen is het verstrekken van geld niet opportuun. Het betreft dan met name gok-, drank-, en/of drugsverslaafden. 
 5. Procedure
  De aanvraag wordt bij voorkeur direct ingediend op voordracht door Lokaal Loket/Integrale Toegang bij de betreffende beleidsafdeling en bij voorkeur schriftelijk. Niet altijd en niet bij iedereen is echter een schriftelijke aanvraag haalbaar gezien de noodsituatie. In deze gevallen wordt achteraf een aanvraag ingediend.
 6. Afhandelingstermijn
  De aanvraag wordt, gezien het karakter van het noodfonds, zo snel mogelijk in behandeling genomen. Als een aanvraag op een werkdag wordt gedaan, dan vindt besluitvorming plaats binnen drie werkdagen. 
 7. Hoogte van de bijdrage
  Er worden geen besluiten genomen die de € 1.500,- te boven gaan. Verder worden geen leningen verstrekt of giften gedaan wanneer het beschikbare budget daartoe ontoereikend is. 
 8. Bezwaarmogelijkheid
  Aangezien het hier een besluit van een bestuursorgaan conform de Awb betreft, wordt de aanvrager de mogelijkheid geboden hiertegen in bezwaar te gaan. Hiervoor wordt de gebruikelijk bezwaarprocedure gevolgd, met dien verstande dat het college bevoegd is een beslissing op het bezwaar te nemen. 
 9. Evaluatie
  Er wordt jaarlijks gerapporteerd. Daarbij wordt aandacht besteed aan het aantal aanvragen, de aard van de aanvragen en eventuele andere aandachtspunten. Ook wordt gekeken naar het gebruik van de regeling, de aansluiting van de criteria op de praktijk en de plaats van de regeling ten opzichte van andere regelingen (reikwijdte). 

Deze Uitvoeringsregels Lokaal noodfonds Noordwijk zijn, op grond van artikel 2, lid 2 van de Beleidsregel Lokaal noodfonds Noordwijk, vastgesteld door het college op .

F. Mencke,
Gemeentesecretaris

Mw. W.J.A. Verkleij,
Burgemeester