< Terug naar de vorige pagina

Bronsgeest

Gemeente Noordwijk bereidt de komst voor van woningen op Bronsgeest.

Samenwerkingspartners

De gemeente werkt nauw samen met de provincie Zuid-Holland. Beiden bouwen zelf geen huizen maar stellen wel de kaders en bepalen het ambitieniveau. De ontwikkelaars van deze gebiedsontwikkeling zijn:

Plangebied

Bronsgeest ligt aan de oostkant van Noordwijk. Het gebied waarover de plannen gaan wordt begrensd door de Van Berckelweg, de provinciale weg N206, de voormalige gemeentegrens met Noordwijkerhout en de Gooweg. Het parkeerterrein van Achmea, op de hoek van de Van Berckelweg en de Gooweg, maakt geen deel uit van het bestemmingsplangebied. Het plangebied zie je op deze luchtfoto. Het is rood omlijnd.

Maximaal 300 – 350 woningen

Er komen maximaal 350 woningen in Bronsgeest. Het precieze aantal volgt bij nadere uitwerking van de plannen. Ook zal dan meer bekend zijn over het type woningen. Het uitgangspunt is in ieder geval: minimaal 30% sociale huurwoningen, minimaal 15% middeldure huurwoningen en minimaal 25% middeldure koopwoningen, zoals beschreven in de nieuwe woonvisie van Noordwijk: ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 het bestemmingsplan Bronsgeest vastgesteld. Publicatie van het bestemmingsplan vindt volgens planning plaats begin juni, nadat het exploitatieplan is vastgesteld. Daarna ligt het stuk voor beroep ter inzage.

Exploitatieplan

Het exploitatieplan regelt het kostenverhaal van een gebiedsontwikkeling. Behandeling van het exploitatieplan Bronsgeest vindt beeld- en meningsvormend plaats op donderdag 19 mei 2022 in de vergadering van de Commissie Ruimte.

Ontwerp Nota Bodembeheer deel B

Om in het plangebied Bronsgeest (grond)werkzaamheden uit te kunnen voeren ten behoeve van woningbouw, zijn bodemonderzoeken gedaan. Uit de resultaten van deze bodemonderzoeken blijkt dat de grond licht verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen bevat die boven de landelijke standaardnormen liggen, maar geen risico’s geven voor de functie ‘Wonen met tuin’. Het opgestelde bodembeheerbeleid maakt het mogelijk om de grond binnen Bronsgeest te verplaatsen en te hergebruiken. Dit stimuleert duurzaam (her)gebruik van grond binnen de eigen gemeente.

Ondanks berichten in de media is er geen sprake van vervuilde grond in Bronsgeest. De normen voor hergebruik van grond volgens het Besluit bodemkwaliteit liggen veel lager dan de vastgestelde saneringsnormen, zodat voorkomen wordt dat licht en matig verontreinigde grond vanuit verschillende delen van Nederland wordt hergebruikt in gebieden die daar qua functie minder geschikt voor zijn.

De ontwerp Bodembeheernota deel B wordt in de gemeenteraadsvergadering van 10 mei behandeld.

Archeologisch Proefsleuvenonderzoek

Het archeologisch onderzoek Bronsgeest heeft in april 2022 plaatsgevonden. Voor meer informatie over het archeologisch proefsleuvenonderzoek kunt u de onderstaande link raadplegen.

Projectteam Bronsgeest

Aanmelden gemeentelijke nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Bronsgeest? Dat kan! Meld je aan voor de nieuwsbrief. Let op. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per kwartaal.