Bronsgeest

Bronsgeest ligt aan de oostkant van Noordwijk. Het gebied waarover de plannen gaan, wordt begrensd door de Van Berckelweg, provinciale weg N206, voormalige gemeentegrens met Noordwijkerhout en Gooweg. Het plangebied zie je op onderstaande luchtfoto. Het is rood omlijnd. Goed te weten. Het parkeerterrein van Achmea, op de hoek van de Van Berckelweg en Gooweg, maakt geen deel uit van het bestemmingsplangebied.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Opzet

Er komen maximaal 350 woningen in Bronsgeest waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen, minimaal 15% middeldure huurwoningen en minimaal 25% middeldure koopwoningen, zoals beschreven in de nieuwe woonvisie van Noordwijk ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’.

Samenwerkingspartners

De gemeente werkt nauw samen met verschillende partners, denk hierbij aan de provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Rijnland. Ontwikkelaar in het gebied is BPD Bouwfonds. De gemeente Noordwijk is niet de enige eigenaar van de grond. De andere eigenaar en ontwikkelaar is Thunnissen groep. Daarnaast vindt samenwerking plaats met Stek.

Stedenbouwkundigplan

Het Stedenbouwkundigplan is op 8 juni 2023 gepresenteerd in de commissie Ruimte. Dit vormt de basis voor de verdere stappen die moeten worden doorlopen en is de stedenbouwkundige onderlegger voor het uitwerkingsplan. Neem de presentatie aan de commissie nog eens door.

2 belangrijke plannen

Op basis van het Stedenbouwkundig plan zijn het ‘ontwerp Uitwerkingsplan Bronsgeest 2023’ en het ‘ontwerp Exploitatieplan Bronsgeest, 1e herziening’ opgesteld. De plannen zijn op 5 december 2023 gepubliceerd en hebben tot en met 16 januari 2024 ter inzage gelegen. De gemeente handelt deze procedures nu snel af.

Ontwerp uitwerkingsplan Bronsgeest 2023

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bronsgeest 2021 vastgesteld. Tegen dit plan is beroep aangetekend. De gemeente werkt echter door aan een uitwerking van het bestemmingsplan. Dit doet de gemeente om het proces ter voorbereiding op het bouwrijp maken en het bouwen van de woningen niet te vertragen. In het uitwerkingsplan is bepaald waar het groen, water, verkeer en wonen komen. Ook staat aangegeven waar hoogbouw is toegestaan. Natuurlijk zal de gemeente alle rekening houden met de uitkomst van het beroep bij de Raad van State.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Ontwerp exploitatieplan Bronsgeest, 1e herziening

Bij het ontwerp uitwerkingsplan hoort ook een exploitatieplan dat is helemaal is bijgewerkt. In dit plan is berekend welke exploitatiebijdrage de grondeigenaren moeten leveren. Maar ook is vastgesteld waar de sociale huurwoningen in het plan moeten komen.

Beter in beeld

Door al deze stappen krijgen de samenwerkende partners steeds beter in beeld wat voor soort wijk Bronsgeest gaat worden. Op onderstaande afbeelding zie je het stratenpatroon, de perceelindeling, waar de huizen komen, de watergangen en waar het groen komt.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Raad van State

Er lopen diverse beroepschriften bij de Raad van State. Er is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Bronsgeest 2021 en het exploitatieplan Bronsgeest. De gemeente Noordwijk heeft beroep aangetekend tegen de proactieve aanwijzing Bronsgeest die Gedeputeerde Staten hebben gegeven. Op 22 februari 2024 vindt de zitting plaats. Alle onderwerpen worden tegelijk behandeld. De uitspraak wordt binnen 6 weken verwacht maar dit kan met nog eens 6 weken worden verlengd.

Projectteam Bronsgeest

Aanmelden gemeentelijke nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Bronsgeest? Dat kan met onderstaande knop. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per kwartaal.