Cultuurhistorische waardenkaart

De Cultuurhistorische waardenkaart van Noordwijk geeft een overzicht van waardevolle objecten, structuren en gebieden in de gemeente Noordwijk.

Via wetgeving, (provinciale) verordeningen en bestemmingsplannen kunnen waardevolle objecten worden aangewezen of aangevoerd. Hier moet dan meer behoudend mee om worden gegaan. Enkel voor de objecten en structuren die op basis hiervan zijn aangewezen, zijn beschermende regels van toepassing. Voor andere objecten gelden geen beschermende regels. In de toekomst sluiten meer gemeenten aan op de kaart van Noordwijk, waardoor er voor de gehele Duin- en Bollenstreek 1 cultuurhistorische waardenkaart beschikbaar komt.

Beschermd

Onderstaande overzicht geeft weer voor welke objecten, structuren en gebieden vanuit beleid over erfgoed van kracht is. Voor deze categorieën gelden daardoor beschermende regels. Let op. Nog niet alle objecten waarop beleid van kracht is, zijn verwerkt in de kaart. 

Gebouwen en gebieden

Rijk

Het Rijk heeft binnen de gemeente 78 Rijksmonumenten aangewezen. Daarnaast is het gebied rond de Voorstraat in Noordwijk Binnen aangewezen als zogenaamd ‘Beschermd dorpsgezicht’.

 • Rijksmonumenten ► opgenomen onder: Onroerend erfgoed – Rijks- en gemeentelijke monumenten ► Type Rijksmonument.
 • Beschermd dorpsgezicht ► opgenomen onder: Beschermde gezichten en waardevolle gebieden ► Type Rijksbeschermd dorpsgezicht.

Provincie

De provincie Zuid-Holland geeft in haar verordeningen aan of zij vanuit provinciaal belang bescherming nodig vindt. In Noordwijk zijn de onderstaande structuren en/of gebieden van belang.

 • Molenbiotopen ► opgenomen onder: Beschermde gezichten en waardevolle gebieden ► Naam Molenbiotoop.
 • Landgoedbiotopen ► opgenomen onder: Groen – Waardevol groengebied ► Naam Landgoedbiotoop “specifieke naam biotoop”.

Gemeente

De gemeente Noordwijk heeft gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden aangewezen op basis van de Erfgoedverordening. Ook hebben sommige bestemmingsplannen een regel waarin cultuurhistorisch waardevolle landschappen zijn opgenomen.

 • Gemeentelijke monumenten ► opgenomen onder: Onroerend erfgoed – Rijks- en gemeentelijke monumenten ► Type Gemeentelijk monument.
 • Beeldbepalende panden ► opgenomen onder: Onroerend erfgoed – Rijks- en gemeentelijke monumenten ► Type Beeldbepalend pand.
 • Cultuurhistorisch waardevol landschap ► Nog niet opgenomen in de kaart ► Te vinden via Regels op de kaart.

Archeologie

Provincie

De provincie vindt bescherming van de Romeinse Limes van groot belang. Daarom heeft zij de bescherming hiervan expliciet in de verordening opgenomen. Een klein deel hiervan ligt binnen de grens van de gemeente Noordwijk.

 • Romeinse Limes ► opgenomen onder: Archeologie – Limeszone volgens de CHS.

Gemeente

Om archeologische waarden goed te beschermen is een Archeologische beleidskaart beschikbaar. Als een vergunning nodig is om archeologische waarden te beschermen, dan wordt altijd geadviseerd op basis van de laatst beschikbare beleids- en waardenkaarten.

 • Archeologische beleidskaart ► opgenomen onder: Archeologie – Beleidskaart.
 • Archeologische verwachtingskaart ► opgenomen onder: Archeologie – Verwachtingskaart.

Ter inspiratie

De cultuurhistorische waardenkaart kan ook ter inspiratie gebruikt worden bij toekomstige ontwikkelingen. Onderstaande objecten zijn hiervoor specifiek opgenomen in de kaart.

 • Heilige bruggen Noordwijk ► opgenomen onder: Infrastructuur – Heilige bruggen.
 • Verdwenen wegen ► opgenomen onder: Infrastructuur – Verdwenen wegen.