Financiële regeling voor een monument aanvragen

Het verbouwen van een monumentaal pand brengt veel kosten met zich mee. Je kan subsidies of financiële bijdragen aanvragen bij verschillende organisaties.

Aanvraagformulier subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden

Subsidieregeling

Gemeente Noordwijk steunt eigenaren van gemeentelijke monumenten met een subsidieregeling. Steun bij de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van deze monumenten.

Voor instandhoudingswerkzaamheden, zoals schilderwerk, kan je subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele instandhoudingskosten. Lees de subsidiabele instandhoudingskosten in de toegankelijke versie of download de subsidiabele instandhoudingskosten (pdf). De subsidiabele instandhoudingskosten bepaalt de gemeente aan de hand van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Je kan subsidie aanvragen als de kosten voor werkzaamheden minimaal € 500,- bedragen. Over een periode van 5 jaren wordt maximaal een subsidie van € 7.500,- betaald. Voor ieder beschermd gemeentelijk monument. Voer je de werkzaamheden zelf uit? Dan is het uit te keren bedrag per keer maximaal € 3500,-.

Abonnement Monumentenwacht

De subsidieregeling vergoedt ook 100% de kosten van de werkzaamheden van de Monumentenwacht Zuid-Holland. Zoals abonnementskosten en periodieke inspectiekosten. De Monumentenwacht voert regelmatig inspecties uit aan het beschermde gemeentelijke monument. De rapportages van de Monumentenwacht helpt de eigenaar om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat van het monument. En helpt bij het plannen van de instandhoudingswerkzaamheden. Je moet ook een inspectierapport inleveren als je een instandhoudingssubsidie aanvraagt. Een rapport van de Monumentenwacht of een andere instelling die volgens dezelfde regels werkt.

De kosten van bouwkundig-, bouwhistorisch- en interieuronderzoek

Als de Erfgoedcommissie een bouwhistorisch onderzoek wilt voor een vergunningaanvraag, worden de kosten daarvoor ook vergoed.

Schildje

Eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten kunnen een speciaal ontwikkeld schildje bestellen. Dit valt ook onder de subsidieregeling.

Lening voor een monument

Monumenteneigenaren kunnen ook een goedkopere lening of een lening met een lage rente aanvragen. Dit kan voor werkzaamheden die niet onder instandhoudingskosten vallen. Hier gaat het om restauratie of renovatiewerkzaamheden. Een lening voor monumenten vraag je aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

 • Cultuurfonds-hypotheek: hiermee betaal je de restauratie.
 • Monumenten-hypotheek: hiermee betaal je de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
 • Gecombineerde lening: hiermee betaal je de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
 • Restauratiefonds-hypotheek: hiermee betaal je de restauratie.

Het ligt aan het soort monument welke lening je kan gebruiken:

 • gemeentelijk monument:
  • Cultuurfonds-hypotheek
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
 • provinciaal monument:
  • Cultuurfonds-hypotheek
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
 • rijksmonument:
  • Monumenten-hypotheek
  • gecombineerde lening
  • Restauratiefonds-hypotheek
Subsidies voor rijksmonumenten

Er zijn ook subsidies voor rijksmonumenten. Deze vraag je aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er zijn verschillende subsidies, zoals:

 • subsidie instandhouding rijksmonumenten;
 • instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten;
 • subsidie voor herbestemming.

Meer informatie over subsidies voor rijksmonumenten lees je op cultureelerfgoed.nl.

Voorwaarden

Voor de subsidieregeling gelden de voorwaarden zoals die in de Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2020 staan. We vragen jou daarbij om de werkzaamheden met respect voor het pand uit te voeren. Hiervoor hebben we uitvoeringsvoorschriften opgesteld, die wij meeleveren bij de beschikking over de aanvraag.

Aanpak

Aanvragen subsidie instandhoudingswerkzaamheden

Om subsidie voor instandhoudingswerkzaamheden aan te vragen, kan je het aanvraagformulier subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden. En ingevuld aan ons sturen met daarbij gevoegd de gevraagde bijlagen.

Melden gereedkomen instandhoudingswerkzaamheden

Als je klaar bent met de werkzaamheden, horen wij dat graag. Je kan hiervoor het formulier vaststellen subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden. En ingevuld aan ons sturen met daarbij gevoegd de gevraagde bijlagen. Hiermee lever je het verzoek in om de definitieve subsidie vast te stellen.

Aanvraag abonnement en nulmeting Monumentenwacht Zuid-Holland (monumentenschildje)

Je kan voor een abonnement en nulmeting van de Monumentenwacht het aanvraagformulier monumentenschildje, abonnement Monumentenwacht, nulmeting (pdf) downloaden. En ingevuld aan ons sturen.

Termijnen

Subsidieaanvraag

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) neemt een besluit over de subsidieaanvraag. En stuurt jou hierover bericht binnen 8 weken. Is de aanvraag onvolledig? Of wil het college van B&W meer stukken? Dan krijg je hiervan bericht. En kan je de aanvraag binnen 4 weken aanvullen.

Voor een beslissing op een subsidieaanvraag kan het college van B&W meer advies inwinnen. Dit kan maximaal 8 weken extra duren.

Start werkzaamheden en gereedmelding

We vragen je binnen 6 maanden te starten met de werkzaamheden. De definitieve vaststelling van het bedrag gebeurt na gereedmelding van de werkzaamheden. Deze is in principe gelijk aan de betaalde subsidie. Behalve als de echte kosten hoger of lager zijn dan van tevoren is voorspeld.

Monumentenschildje

Het schildje wordt, na afspraak, bevestigd door de Monumentenwacht Zuid-Holland, of een door de gemeente uitgekozen bedrijf.