Vraag en antwoord asielopvang

Hoofdstukken vragen & antwoord

 1. Begeleide alleenstaande minderjarige asielzoekers
 2. Noodopvang in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
 3. Gedragsregels en beveiliging
 4. Plaats en periode
 5. Beleid gemeente Noordwijk
 6. Hulp aanbod
 7. Achtergrondinformatie
 8. Informatie en contact

Begeleide alleenstaande minderjarige asielzoekers

Het gaat om moeders met kinderen en alleenstaande minderjarige asielzoekers die onder begeleiding van een meerderjarige (zoals een oom of meerderjarige broer/zus) naar Nederland zijn gekomen. Op dit moment komen veel asielzoekers uit Syrië, Jemen en Eritrea. Als de begeleider geen voogd is over de minderjarige vluchteling, dan komt de voogdij te vallen onder de hoede van Stichting Nidos.

De vluchtelingen komen hoofdzakelijk uit Syrië en een klein deel komt uit Irak.

Opvang in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst

Het COA is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de opvanglocatie Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst. Het COA zorgt ervoor dat de minderjarige vluchtelingen onderwijs kunnen krijgen. Ook is er gezondheidszorg. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. De opvanglocatie in Noordwijk werkt nauw samen met de COA-locaties in Katwijk en Oegstgeest.

In elke opvanglocatie biedt het COA programma’s aan om asielzoekers te begeleiden. De programma’s gaan over wonen en leven op een COA-locatie, voorbereiding op inburgering in Nederland en voorbereiding op terugkeer naar het land van herkomst of een ander land. Lees meer op coa.nl.

Normaal gesproken volgen alle bewoners in een opvanglocatie het programma Wonen en leven op een COA-locatie en starten statushouders met het programma Voorinburgering. Dit is echter niet altijd mogelijk in de noodopvang. Wel geven vrijwilligers op alle locaties lessen basaal Nederlands.

Zinvolle dagbesteding draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van bewoners en aan de leefbaarheid en beheersbaarheid in en rond een locatie. Daarom proberen COA-medewerkers bewoners ook in de noodopvang zoveel mogelijk te activeren. Ook kunnen ze meedoen aan activiteiten op of rond de locatie. Bij het opzetten en runnen van activiteiten worden vaak vrijwilligers betrokken.

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen krijgen een medische intake en zo nodig een tbc-controle. Lees meer over het asielproces op coa.nl/nl/asiel.

Ja, ze mogen tussen 8.00 – 21.30 uur bezoek ontvangen. Het COA kent een bezoekersregeling. Bezoekers moeten zich melden bij de receptie waar de beveiliging vraagt om een geldig legitimatiebewijs. De bezoeker ontvangt een bezoekerspas die zichtbaar moet worden gedragen. Lees meer over het COA-bezoekersregelement op coa.nl/nl/bezoekersregelement.

Net als elke andere jongere in Nederland, gaan jongeren naar school. Van 5 tot 16 jaar geldt er de leerplicht en van 16 tot 18 jaar geldt er een kwalificatieplicht. Volgens internationale wetgeving moeten kinderen binnen 3 maanden (het liefst zo snel mogelijk) na de asielaanvraag toegang tot onderwijs krijgen. Tijdens de noodopvang gaan de meeste jongeren gaan naar de ISK (internationale schakelklas). Lees meer over onderwijs aan asielzoekers op coa.nl/nl/onderwijs-kinderen.

Asielzoekers maken voor hun gezondheidszorg gebruik van de organisatie GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). Deze dienst heeft eigen verpleegkundigen en artsen en staat in nauw contact met de GGD en huisartsenposten in de regio. Lees hier meer over medische zorg aan asielzoekers op coa.nl/nl/medische-zorg-aan-asielzoekers.

Ja, ze krijgen vanuit het rijk leefgeld. Van dat leefgeld moeten zij alles wat ze nodig hebben zelf aanschaffen.

De alleenstaande minderjarige asielzoekers en hun begeleiders blijven maximaal 4 maanden op deze (nood)locatie.

Waar ze daarna naartoe gaan, is nu nog onduidelijk. De opvang van asielzoekers in Nederland is op dit moment een behoorlijke puzzel door de hoge instroom van vluchtelingen in Nederland.

Gedragsregels en beveiliging

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion die 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig is op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Noordwijk. De gemeente onderhoudt daarom nauw contact met het COA. De jongeren krijgen ook begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid.

Om opvanglocaties veilig en leefbaar te houden, heeft het COA huisregels die asielzoekers in alle opvanglocaties moeten naleven. Laten zij hun medebewoners of COA-medewerkers niet in hun waarde of overtreden ze op een andere manier de huisregels? Dan worden maatregelen getroffen. Lees meer over de aanpak van overlast en maatregelen op coa.nl/nl/overlast.

Als er sprake is van ernstige overlast of aanhoudende overlast, dan heeft het COA een maatregelenbeleid. Ook wordt er in dit soort gevallen nauw samengewerkt met de politie (wijkagent) en eventueel de voogdijorganisatie Stichting Nidos. Er is op de locatie 24/7 beveiliging aanwezig.

Ja, de bewoners mogen het terrein verlaten. Ze moeten zich wel houden aan de huisregels van het COA en de normale omgangsvormen, wetten en gewoonten die in Nederland gelden. De begeleiding ziet hier op toe en spreekt de vluchtelingen aan op afwijkend gedrag. In de huisregels staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 – 8.00 uur. De huisregels hebben betrekking op de regels binnen het huis.

Plaats en periode

De vluchtelingen worden vanaf vrijdag 3 november 2023 opgevangen. Ze verblijven maximaal 4 maanden in Noordwijk. Het is nog niet bekend of alle vluchtelingen tegelijk komen of dat ze in groepjes arriveren.

De vluchtelingen worden opgevangen in een aparte vleugel van Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst. Er worden 25 kamers in gebruik genomen door het COA. De vluchtelingen krijgen 3 maaltijden per dag in het hotel.

De direct omwonenden (bewoners Westeinde en Gooweg), de nabij gelegen bedrijven en het Teylingen College Leeuwenhorst hebben een brief met informatie ontvangen.

Beleid gemeente Noordwijk

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA hebben afgelopen jaar meerdere malen een dringend beroep gedaan op Nederlandse gemeenten om tijdelijke noodopvang plekken te creëren voor vluchtelingen. Dit om de groeiende druk in het asielzoekerscentrum in Ter Apel te verlichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven Ter Apel tegemoet te willen komen en lokale voorwaarden vastgesteld.

Het college heeft in september 2023 lokale voorwaarden vastgesteld en kenbaar gemaakt aan haar raadsleden via een raadsinformatiebrief. Daarnaast heeft het college een bestuursovereenkomst getekend met COA waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom de opvang in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst. De afspraken hebben onder andere te maken met de duur (maximaal 4 maanden), beveiliging, onderwijs en gezondheidszorg.

Het college kon bij de Witte Raaf niet akkoord gaan omdat Fletcher het gehele hotel zou sluiten. Dat zou betekenen dat de hotelfunctie verloren zou gaan. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Het college van de gemeente Noordwijk wil 1 strakke lijn aanhouden ten aanzien van (hotel)beleid.

Hotel NH Leeuwenhorst beschikt over een groot aantal kamers, zo’n 500. Slechts een klein aantal (25) wordt gebruikt voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Daarbij blijft het hotel open voor reguliere gasten en blijven de overige hotelfaciliteiten aanwezig. Dit was bij Fletcher Hotel De Witte Raaf niet het geval.

Wat de gemeente betreft blijft het bij deze opvang. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven mee te willen werken aan noodopvangplekken voor 25 minderjarige vluchtelingen en 25 begeleiders.

Voor de gemeente Noordwijk zijn er geen kosten verbonden aan asielnoodopvang. Alle kosten voor deze opvang worden betaald door de Rijksoverheid.

De gemeente Noordwijk biedt op dit moment onderdak aan statushouders, ook vangen we Oekraïense vluchtelingen op in tijdelijke locaties en in de particuliere sector. Bovendien herbergen we in Noordwijk veel internationale werknemers en arbeidsmigranten. De behoefte aan huisvesting en opvang wordt door de gemeente Noordwijk gezien als een samenhangend vraagstuk. Om te voorkomen dat de bestaande druk op onze woningen maar ook op onze zorg, onderwijs en andere essentiële voorzieningen wordt verhoogd, heeft het college de voorwaarden opgesteld. Ook sluiten we aan op het bestaande beleid dat geldt voor alle verblijfsaccommodaties.

Voor de overige standpunten rondom opvang vluchtelingen verwijzen we naar de pagina’s over regionale samenwerking duurzame opvang vluchtelingen.

Hulp aanbod

Neem hiervoor contact op via het e-mailadres van de COA-locatie Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst.

Het COA bekijkt welke vrijwilligersactiviteiten er nodig zijn. Zo kan het zijn dat wanneer het onderwijs nog niet meteen geregeld kan worden, het COA een oproep doet voor vrijwilligers voor het lesgeven in basaal Nederlands. Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij het COA op coa.nl/nl/vrijwilligerswerk.

Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. Je kan kleding en goederen het beste brengen naar reguliere inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de jongeren op locatie, dan maakt het COA gebruik van reguliere inzamelpunten met verschillende organisaties. Je leest meer hierover op coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties.

Achtergrondinformatie

 • Een vluchteling: is iemand die in zijn thuisland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt.
 • Een asielzoeker: is een vluchteling die asiel aanvraagt. Asielzoekers worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (AZC’s).
 • Een statushouder: is een asielzieker die een verblijfstatus in Nederland krijgt. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Het COA heeft op dit moment te weinig opvangcapaciteit. Dit komt onder andere door de grote stroom van asielzoekers. En de doorstroom van statushouders naar woningen is als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag. Daarom zijn op dit moment extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke noodopvang.

Het COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Zij begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Daarbij werken zij nauw samen met andere organisaties.

Informatie en contact

Stuur een e-mail naar asielopvang@noordwijk.nl en jouw vraag of verzoek wordt zo snel mogelijk beantwoord.