Rekenkamer

De Rekenkamer is een adviesorgaan van de raad.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer van de gemeente Noordwijk verricht onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.

De Rekenkamer en de raad

De gemeenteraad installeerde de Noordwijkse Rekenkamer op 29 september 2020. De Rekenkamer is naast de Auditcommissie een van de instrumenten waarmee de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. De Rekenkamer is onafhankelijk. Zij bestaat uit leden die geen band hebben met de gemeenteraad, de ambtenaren van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders. 

Onderzoeken

De Rekenkamer bepaalt onafhankelijk welke onderzoeken zij uitvoert. De raad kan verzoeken voor onderzoeken doen, de Rekenkamer is niet verplicht die verzoeken uit te voeren. De onderzoeksrapporten van de Rekenkamer zijn openbaar.

Onderzoeksrapporten

  Op 16 november 2021 presenteerde de Noordwijkse Rekenkamer haar 1e onderzoek aan de gemeenteraad. In dit onderzoek bekeek de Rekenkamer hoe de privacy van inwoners juridisch en in de praktijk is vastgelegd en op welke punten dit eventueel aanpassing en verbetering nodig heeft. De Rekenkamer constateert in het onderzoek dat juridisch en in de praktijk de privacy van inwoners op verschillende vlakken niet goed is geregeld en doet een aantal aanbevelingen aan het college van B&W en de gemeenteraad.

  Samenstelling van de Rekenkamer

  De Rekenkamer bestaat momenteel uit 4 externe leden en wordt vanuit de griffie ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden van de Rekenkamer worden door de gemeenteraad benoemd voor maximaal 6 jaar.

  Documenten

  Contact

  Voor vragen aan de Rekenkamer kan je contact opnemen per e-mail.