Rekenkamer

De Rekenkamer is een adviesorgaan van de gemeenteraad. De Rekenkamer van Noordwijk wordt opnieuw ingesteld omdat de opzet wordt aangepast aan de nieuwe Wet versterking decentrale rekenkamer.

Begeleidingscommissie

De gemeenteraad heeft daarvoor op 14 maart 2024 een begeleidingscommissie ingesteld. De begeleidingscommissie zal de gemeenteraad voorstellen doen voor een ambitiedocument, een nieuwe verordening Rekenkamer Noordwijk en de bemensing van de Rekenkamer op basis van deze nieuwe verordening en het ambitiedocument.

De volgende leden zijn benoemd tot de begeleidingscommissie:

  1. Mevrouw W.Y. Tao (NZLokaal)
  2. De heer J. Zwart (PvdA)
  3. Mevrouw C. Maan (GroenLinks)
  4. De heer I.B.P. Krüse (PvdI)
  5. De heer K.L. van Herwaarden (D66)
  6. Mevrouw T.C.T. van Paridon (VVD)

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer van de gemeente Noordwijk verricht onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.

De Rekenkamer en de raad

De Rekenkamer is naast de Auditcommissie een van de instrumenten waarmee de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. De Rekenkamer is onafhankelijk. Zij bestaat uit leden die geen band hebben met de gemeenteraad, ambtenaren van de gemeente of het college van burgemeester en wethouders (B&W). 

Onderzoeken

De Rekenkamer bepaalt onafhankelijk welke onderzoeken zij uitvoert. De raad kan verzoeken voor onderzoeken doen, de Rekenkamer is niet verplicht die verzoeken uit te voeren. De onderzoeksrapporten van de Rekenkamer zijn openbaar.

Onderzoeksrapporten

De voormalige Rekenkamer heeft op 16 november 2021 een onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd. In dit onderzoek bekeek de Rekenkamer hoe de privacy van inwoners juridisch en in de praktijk is vastgelegd en op welke punten dit eventueel aanpassing en verbetering nodig heeft. De Rekenkamer constateert in het onderzoek dat juridisch en in de praktijk de privacy van inwoners op verschillende vlakken niet goed is geregeld en doet een aantal aanbevelingen aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Documenten

Contact

Voor vragen aan de Rekenkamer kan je contact opnemen per e-mail.