Financiële stukken

De gemeenteraad stelt de kaders en controleert het beleid van het college. Ook op het gebied van de financiën van de gemeente. Om deze taken goed uit kunnen voeren verschijnen er verschillende financiële producten: programmabegroting, voorjaarsnota, najaarsnota, decembernota en jaarstukken.

Programmabegroting

In de programmabegroting staan de budgettaire kaders voor de komende 4 jaar. Wat de inkomsten van de gemeente zijn en waaraan de gemeente dit geld wil gaan uitgeven. De gemeente verdeelt het geld over 9 programma’s. Zoals veiligheid, onderwijs en sociaal domein.

Jaarstukken

De jaarstukken, ook wel jaarrekening, van de gemeente is de financiële verantwoording van het beleid over het jaar ervoor. In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders elk jaar verantwoording af. Ze verantwoorden achteraf hun beleid en het financiële resultaat.