Advies commissie integriteit

De fractievoorzitter van de Partij voor de Inwoners (PvdI) heeft in december 2023 bij mij een melding van een (mogelijke) integriteitsschending gedaan. Deze melding gaat over de gang van zaken rond de benoemingsprocedure van de kandidaat-wethouder van de PvdI.

Omdat het over een serieuze melding gaat, heb ik over deze melding advies gevraagd van de commissie integriteit van de gemeente Noordwijk. Zoals het Protocol integriteitsmeldingen van de gemeente voorschrijft, heeft de commissie integriteit meer informatie ingewonnen over de gemelde situatie en heeft de commissie een advies gegeven over het vervolg.  

Advies aan de burgemeester

Het advies aan de burgemeester luidt: “De commissie integriteit adviseert de burgemeester geen uitgebreid onderzoek zoals bedoeld in het Protocol te laten verrichten.” Gegeven de onderbouwing heb ik geconcludeerd dat dit een juist advies is. Ik heb besloten het advies over te nemen. Hiermee is de melding afgehandeld.

Volledig advies

Het volledige advies van de commissie integriteit kent 8 pagina’s. U kunt hier het volledige advies lezen.

Bevindingen ten overvloede

Het advies van de commissie integriteit bevat ook bevindingen (door de commissie ’Bevindingen ten overvloede’ genoemd) die o.a. te maken hebben met de onderlinge communicatie en samenwerking binnen de raad. Op mijn uitnodiging hebben 9 fractievoorzitters in januari met elkaar over communicatie en samenwerking gesproken.

De burgemeester van Noordwijk,

W.J.A. Verkleij