Tijdelijke huisvesting Oekraïners en jongeren mogelijk gratis naar de bibliotheek

30 november 2023, 12:37

Tijdens de raadsvergadering van 28 november 2023 sprak de gemeenteraad van Noordwijk onder andere over de tijdelijke huisvesting van Oekraïners aan de Schippersvaartweg. De raad debatteerde ook over een onderzoek naar de mogelijkheid om jongeren tot en met 27 jaar gratis gebruik te laten maken van de bibliotheek.

Verder kwamen aan de orde: de raadsvoorstellen voor de omzetting van een bedrijfswoning naar burgerwoning aan de Leidsevaart, de omgevingsvergunning voor een woning aan de Zwarteweg, amendementen en de motie die partijen bij de voorstellen indienden en 3 actuele moties.

Onderling vertrouwen

Burgemeester Wendy Verkleij blikte voorafgaand aan de vergadering kort terug op de turbulente raadsvergadering van 21 november 2023. Ze sprak over het functioneren en het aanzien van de gemeenteraad, en het onderlinge vertrouwen. De burgemeester kondigde aan hierover met de fractievoorzitters in gesprek te gaan onder begeleiding van een externe deskundige.

Schippersvaartweg

Het college van burgemeester en wethouders stelde de raad voor 75 appartementen voor de opvang van Oekraïense ontheemden op de Schippersvaartweg/Leidsevaart te kopen en realiseren. Deze locatie is bedoeld als alternatief voor de huidige opvanglocaties in het Achmeagebouw en het Dijkzigt 1 gebouw.
De fracties van PvdA en PUUR vroegen in een amendement om een opvanglocatie die vlakbij de huidige huisvestingslocatie en zo mogelijk binnen of direct grenzend aan de bebouwde kom ligt. Tijdens het debat over de locatie en wie er precies komen wonen deed de wethouder de toezegging dat zolang de ‘Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne’ geldt op deze plek alleen maar Oekraïners gehuisvest zullen worden. Als de wet wordt ingetrokken, dan komt de wethouder naar de raad terug voor een nieuw plan.
Na advies van de wethouder pasten de fracties van de PvdA en PUUR hun amendement aan en werd dit amendement samengevoegd met het wijzigingsvoorstel van MetLEF. Het aangepaste amendement werd aangenomen met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Daarna nam de raad met 23 stemmen voor en 2 tegen het raadsvoorstel aan.
MetLEF had met de Partij voor de Inwoners een motie ingediend over versnelde participatie en communicatie met de inwoners, belanghebbenden en stakeholders. Nadat de motie was aangepast, stemde de raad met een ruime meerderheid voor de motie, 24 raadsleden stemden voor en 1 tegen.

Leidsevaart

De raad ging met 15 stemmen voor en 10 tegen akkoord met het raadsvoorstel over de omzetting van een bedrijfswoning naar burgerwoning op de Leidsevaart 229 en de omzetting van een bedrijfsgebouw naar privéschuur op de Leidsevaart 230. De fracties van PUUR, de PvdA, GroenLinks en MetLEF trokken na de discussie met de wethouder hun amendement in waarin ze vroegen om een ‘persoonsgebonden beschikking’.

Verworpen

Het raadsvoorstel over een verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Zwarteweg werd door de raad verworpen met 4 stemmen voor en 21 tegen.

Actuele moties

  • De gemeenteraad besprak de actuele motie van de Partij voor de Inwoners over overlast van plastic vuilniszakken. De wethouder ontraadde de motie omdat na 9 maanden de afvalverzameling met de plastic zakken geëvalueerd zal worden. De wethouder riep verder inwoners op de afvalzakken niet te vroeg op te hangen en via Fixi te melden als er sprake is van overlast. De raad verwierp de motie met 7 stemmen voor en 18 tegen.
  • Het CDA diende met D66, MetLEF en de VVD een actuele motie in waarin de fracties het college oproepen onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een gratis lidmaatschap van de bibliotheek voor jongeren tot en met 27 jaar.
    De wethouder was positief over de motie en gaf aan het onderzoek breder te willen trekken. Hij stelde voor ook te onderzoeken of mensen die in aanmerking van het Volwassenenfonds gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek. De raad stemde unaniem in met deze actuele motie.
  • Raadslid Louis Koppel kondigde een actuele motie aan op persoonlijke titel omdat hij zich schaamt over wat er vorige week in de raad is gebeurd. De heer Koppel sprak over herstel van onderling vertrouwen en riep de raad op dat proces met elkaar te starten. Hij wilde zijn zorgen niet politiek maken en bracht de motie niet in stemming.

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken. Zoek je de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de opname bij de betreffende spreker.
Op de webpagina met de livestream vind je ook alle stukken en de uitslagen van de digitale stemmingen.