De stemmen staakten: nog geen besluit over Perspectiefnota en De Schelft

6 juli 2023, 16:38

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 4 juli 2023 over de Perspectiefnota staakten de stemmen. Dat wil zeggen dat evenveel raadsleden voor als tegen het wijzigingsvoorstel van de VVD over De Schelft stemden. Hierdoor mocht de raad volgens de wet verder geen besluiten nemen over de voorstellen voor de Perspectiefnota en De Schelft.

Een teleurstelling voor veel inwoners en de volle publieke tribune die uitkeken naar een besluit over hoe het verder gaat met het zwembad en hal De Schelft die in november 2020 afbrandde.

Staken

Als de stemmen staken is er geen meerderheid en kan de gemeenteraad geen besluit nemen. De Gemeentewet schrijft namelijk voor dat de raad in een volgende raadsvergadering opnieuw over het amendement (en de andere voorstellen) moet stemmen. Waarschijnlijk zal dat op dinsdag 26 september 2023 zijn.

Dan zal de raad alleen stemmen over de voorstellen, er wordt geen debat meer gevoerd. Als de stemmen dan opnieuw staken dan is het wijzigingsvoorstel niet aangenomen en blijft het voorstel van het college in stand.

Abrupt einde

Zo eindigde de raadsvergadering van 4 juli 2023 na bijna 5 uur toch nog abrupt, zonder besluiten over de Perspectiefnota en de Schelft.

Structureel tekort

Tijdens de raadsvergadering stond alleen de Perspectiefnota op de agenda. In de Perspectiefnota schetst het college van burgemeester en wethouders de financiën van de gemeente over de periode 2024-2027.
Vanwege minder inkomsten vanuit de rijksoverheid, stijgende kosten en nieuwe plannen krijgt de gemeente vanaf 2026 te maken met een structureel tekort op de begroting. In de Perspectiefnota doet het college daarom voorstellen voor bezuinigingen. Zo legt het college onder andere de keuze voor De Schelft te herbouwen met alleen een zwembad.

Keuze aan de raad

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota zetten de partijen in de gemeenteraad in Algemene beschouwingen uiteen wat hun keuzes zijn voor de besteding van het gemeente financiën op de lange termijn. De raad diende 8 amendementen (wijzigingsvoorstellen) en 6 moties (oproepen aan het college) in bij de Perspectiefnota. Na een adviezen van het college werden 1 amendement en 3 moties ingetrokken.

Algemene beschouwingen

VVD

De VVD ging in haar Algemene beschouwing onder meer in op het amendement ‘Scenario 6 De Schelft’ dat de partij indiende met GroenLinks, MetLEF en NZLokaal. Daarin pleiten de partijen ervoor De Schelft te herbouwen met een zwembad én een hal en ze doen daarvoor 11 dekkingsvoorstellen. Het amendement kreeg geen meerderheid, 13 raadsleden stemden voor en 13 tegen. In 26 september zal opnieuw gestemd worden over dit wijzigingsvoorstel.

Het amendement zorgde voor scherpe woordenwisselingen binnen de coalitie. De andere coalitiepartijen willen vasthouden aan alleen een zwembad voor De Schelft. De Partij voor de Inwoners noemde het voorstel van de VVD onverantwoord en verweet de VVD dat deze zich niet houdt aan het coalitieakkoord. Het CDA sprak over een vertrouwensbreuk. En de Lijst Salman Noordwijk was teleurgesteld in de VVD en meende dat de dekking voor het amendement van de VVD niet klopt.

NZLokaal

De partij diende een motie in over de indexatie van de begroting van verbonden partijen. De wethouder raadde deze motie af omdat onder andere de geschetste methodiek al wordt toegepast. NZLokaal trok daarna de motie in en zal technische vragen stellen over de methodiek. Lees hier de Algemene beschouwing van NZLokaal.

Partij voor de Inwoners

De partij heeft zorgen over de kloof tussen de burger en de politiek, en de dienstverlening van de gemeente. De PvdI ondersteunde het amendement over het schrappen van budget voor de Biënnale en het amendement over de suswacht. Algemene beschouwing van Partij voor de Inwoners en de reactie van de partij op het amendement van de VVD.

PUUR

De partij PUUR diende 2 amendementen en een motie in. Het amendement met de PvdA over het schrappen van budget voor de Economic Board werd verworpen met 11 stemmen voor en 15 tegen. Het wijzigingsvoorstel van PUUR met de PvdA over woningen bij De Schelft kwam door het sluiten van de vergadering nog niet in stemming. De wethouder ontraadde dit voorstel omdat permanente woningen een bestemmingsplanwijziging nodig hebben en dat veel extra tijd kost.

De wethouder deelde de zorgen van PUUR over het aanzien van de Koningin Wilhelminaboulevard en ondersteunde de motie van de partij voor een plan van aanpak van de boulevard. Ook over deze motie wordt in september gestemd. Algemene beschouwing van PUUR.

CDA

Het CDA diende 2 amendementen en 2 moties in. Het amendement van het CDA met de Partij van de Inwoners, de Lijst de Moor en NZLokaal dat voorstelt het budget voor de Biënnale Noordwijk te schrappen werd aangenomen met 15 stemmen voor en 11 tegen.

De portefeuillehouder reageerde positief op het amendement van het CDA met de Partij voor de Inwoners en de Lijst de Moor over de suswacht en de machinale reiniging. Over dit wijzigingsvoorstel is nog niet gestemd. Dat geldt ook voor de motie van het CDA met de Lijst de Moor en de VVD over indexatie van de begrotingen van verbonden partijen, en de motie van het CDA over sparen voor een hal bij De Schelft. Algemene beschouwing van het CDA.

GroenLinks

De partij ging in de Algemene beschouwing onder andere in op duurzaamheid, problemen in de zorg en het gebrek aan betaalbare woningen. GroenLinks heeft verder vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen als zij het Zilveren Kruis gebouw later dit jaar moeten verlaten. GroenLinks diende met de PvdA, PUUR, D66 en NZLokaal een amendement in over budget voor biodiversiteit en het kwaliteitsniveau voor groenonderhoud. De wethouder ontraadde het amendement onder andere vanwege verschillen tussen sier- en bosbeplanting. Algemene beschouwing van GroenLinks.

Lijst Salman Noordwijk

De Lijst Salman maakt zich grote zorgen over de gemeentefinanciën op de langere termijn en dringt aan de lasten niet op de schouders van de inwoners te laten komen. De partij noemde verder onder andere de dalende klanttevredenheid van de inwoners. De Lijst Salman roept alle partijen op vooraf te bedenken wat een partij met een motie of amendement wil bereiken, en zich bewust te zijn van de tijd en kosten voor de gemeente. Algemene beschouwing van de Lijst Salman Noordwijk.

PvdA

De Partij voor de Arbeid was kritisch op de inzet van het college op de toerist met een hoog bestedingsniveau en het kuuroord dat volgens de partij Noordwijk niets oplevert. Volgens de partij procedeert het college over betaalbare woningen in plaats van dat ze deze bouwt.
De partij stelde verder dat verkiezingswinst min of meer te koop was en noemde een vermeende belangenverstrengeling tussen het college en Huis ter Duin. De PvdA stelde ook de vraag of raadsleden zich nog wel kunnen uitspreken zoals ze zouden willen. En vroeg wat de gemeente daar tegenover stelt om de lokale democratie beter te beschermen. De opmerkingen over integriteit en onveiligheid riepen veel reacties op, onder andere van de VVD en de voorzitter van de gemeenteraad.

Lijst de Moor

De Lijst de Moor diende met de PvdA een amendement in over kinderboerderijen en een motie over hetzelfde onderwerp met de PvdA, NZLokaal en de VVD. Na advies van de wethouder werden zowel het amendement als de motie ingetrokken. Dit omdat het amendement het probleem van de kosten voor het beheer van de kinderboerderijen niet oplost. De wethouder zei dat hij de hulpvraag van een van de kinderboerderijen niet kent en zegde toe snel bij de betreffende kinderboerderij langs te gaan. Algemene beschouwing van de Lijst de Moor.

MetLEF

De partij diende namens alle fracties een amendement in over bezuinigingen op het griffiebudget. Ook over dit amendement wordt in september gestemd. MetLEF diende verder een motie in over een noodplan digitale veiligheid. Na advies van de portefeuillehouder hield de partij de motie aan en zal deze na meer informatie van de gemeente op een later moment opnieuw indienen.

Meer informatie

Zie over de inbreng van de partijen ook

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken.

Zoek je de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.