Verdrag van Aarhus

Beschikbaarheid milieu-informatie (Verdrag van Aarhus)

Met ingang van 14 februari 2005 is de Europese Richtlijn 2003/4/EG van kracht geworden. Deze richtlijn staat bekend als het “Verdrag van Aarhus” en regelt onder meer de rechten op toegang tot milieu-informatie voor burgers. Het Verdrag van Aarhus houdt in dat overheden bij een verzoek om milieu-informatie zoveel mogelijk gaan handelen volgens de bepalingen van deze richtlijn. Deze bepalingen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Wet milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur).

Met de ondertekening stemden de EU-lidstaten ermee in zich te richten op:

 1. de informatie over het milieu te verbeteren
  1. burgers te stimuleren hierover vragen te stellen
  2. de informatie zoveel mogelijk te verspreiden en hierbij gebruik te maken van het internet
 2. burgers zoveel mogelijk te betrekken bij de besluiten die overheden maken over milieuzaken
 3. ervoor te zorgen dat burgers weten wat hun rechten en hun plichten zijn om te leven in een mooie, gezonde en veilige omgeving

In het Verdrag van Aarhus zijn deze drie punten samengevat in 3 pijlers:

 • pijler 1: de toegang tot milieu-informatie
 • pijler 2: de toegang tot besluitvorming
 • pijler 3: de toegang tot de rechter

Om te kunnen voldoen aan de eisen die het Verdrag van Aarhus inzake de eerste pijler stelt, heeft Nederland de “Wet milieubeheer” (Wm) en de “Wet openbaarheid van bestuur” (Wob) gewijzigd door middel van de “Wet uitvoering Verdrag van Aarhus”.

Wat is milieu-informatie?

Volgens de Wet milieubeheer is milieu-informatie onder meer:

 • Informatie over lucht, atmosfeer, water, bodem, land, landschappen, natuurgebieden en biologische diversiteit (inclusief genetisch gemodificeerde organismen of ggo's).
 • Informatie over afval, lozingen, stoffen, geluid, straling en emissies die het milieu aantasten.
 • Informatie over gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld gegevens over uitlaatgassen), levensomstandigheden en cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken voorzover sprake is van een band met het milieu (bijvoorbeeld informatie over de aantasting van monumentale gebouwen door luchtverontreiniging).
 • Economische analyses en veronderstellingen die worden gebruikt in besluiten die het milieu raken.

Wat betekent het Verdrag van Aarhus voor u?

 • De gemeente zal, als er een verzoek om informatie komt, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek een beslissing nemen en de verzochte informatie binnen deze termijn daadwerkelijk verschaffen. Is dit niet haalbaar, dan kan de termijn met vier weken verlengd worden. De gemeente zal u van dit uitstel gemotiveerd in kennis stellen
 • De gemeente zal u behulpzaam zijn bij het preciseren van uw verzoek om informatie wanneer uw verzoek te algemeen geformuleerd is
 • De gemeente zal de gevraagde informatie leveren op de wijze waarom u heeft verzocht, tenzij de informatie al op een andere wijze voor het publiek beschikbaar is, of het redelijk is om de gevraagde informatie in een andere vorm ter beschikking te stellen
 • In geval van (gedeeltelijke) weigering tot het verstrekken van informatie zal de gemeente  deze weigering schriftelijk of via elektronische weg aan u meedelen voorzien van de redenen voor weigering en informatie over de mogelijkheden van beroep
 • Indien de gemeente een vergoeding in rekening brengt voor het verstrekken van milieu-informatie, zal de gemeente een overzicht van de vergoedingen openbaar maken met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn. De vergoedingen zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening. De Legesverordening inclusief de tarieventabel is te vinden via http://noordwijk.verordeningbeheerder.com/verordening-d0c5d4661762ae9901180e178ddb01a6/versie-d0c5d46634d654df013515091b7e0075.html
 • De gemeente ontvangt vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegevens om vergunningen te kunnen verstrekken en te handhaven. Wanneer uw verzoek betrekking heeft op dergelijke informatie, besluit de gemeente of ze de deze informatie beschikbaar stelt door alle belangen tegen elkaar af te wegen. Er is sprake van bedrijfs- en fabricagegegevens als u uit de gegevens zaken te weten kan komen inzake het productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers

Via de link onderaan de pagina vindt u een uitgebreide uitleg van het Verdrag van Aarhus (Leeswijzer, waarin ondermeer de hierboven genoemde stappen in een schema is weergegeven met een bijbehorende toelichting. Het schema waar in de leeswijzer naar wordt verwezen, vindt u via een link onderaan de pagina.

Beschikbare milieu-informatie

De gemeente Noordwijk beschikt, net als veel andere overheden, over veel milieu-informatie. Op onze website kunt u via het aarhus-register per milieu-thema vinden welke informatie beschikbaar is. Indien de informatie digitaal beschikbaar is, treft u een link naar deze informatie aan. Het aarhus-register van de gemeente Noordwijk via de link onderaan de pagina te raadplegen.

Voor het opvragen van informatie die niet digitaal beschikbaar is, het inzien van meer gedetailleerde milieu-informatie en/of een toelichting op de milieu-informatie, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier “verzoek om milieu-informatie” welke onderaan deze pagina te vinden is. Op een verzoek om milieu-informatie zal binnen vier weken worden gereageerd. Deze termijn kan zo nodig met vier weken worden verlengd. In dat geval wordt u hiervan in kennis gesteld. Voor het verstrekken van milieu-informatie geldt het vergoedingenregime zoals dat is opgenomen in de Legesverordening.

U bevindt zich hier : Home > Wonen > Natuur en milieu > Verdrag van Aarhus
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk