Kennisgeving van de start, de coördinatieregeling en voorontwerp bestemmingsplan Duineveld vrijgeveven voor inspraak

Dit item is verlopen op 18-04-2017.

Het bestemmingsplan Duineveld biedt het juridisch en planologisch kader voor de ontwikkeling van een woonwijk tussen de stijlrand en het zwembad aan de Nieuwe Zeeweg. Het betreft een nieuw plan voor het oude plan Bloemenzee. De woonwijk zal maximaal 97 grondgebonden woningen en maximaal 40 appartementen bevatten. De grondgebonden woningen kunnen vrijstaande, halfvrijstaande of rijwoningen zijn. De appartementen staan in de zuid-west hoek en mogen maximaal +22m NAP hoog worden.

Omdat het plan nog in ontwikkeling is, kunnen er in een volgende fase nog verschillen optreden in bijvoorbeeld de exacte situering van de appartementen en de positionering van de wegen. Het zal dan om verschuivingen van enige meters gaan, maar niet om een heel ander plan.

Kennisgeving 1.3.1 Bro, coördinatiebesluit en inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Duineveld’

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan ‘Middengebied – Duineveld’ wordt voorbereid.

Coördinatiebesluit

Het college van burgemeester en wethouders maakt eveneens bekend dat de gemeenteraad op2 februari 2017 heeft besloten de coördinatieregeling ex. art. 3.30 Wro toe te passen voor het alternatieve plan Bloemenzee (Duineveld) voor wat betreft bestemmingsplan, omgevingsvergunning(en) en besluit(en) hogere grenswaarde.

Het coördinatiebesluit ligt met ingang van woensdag 8 maart tot en met dinsdag 18 april 2017 ter inzage in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42. Tegen dit besluit is geen bezwaar/beroep mogelijk (8:5 Awb). Het coördinatiebesluit staat tevens onderaan deze pagina onder de link.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders maakt eveneens bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Duineveld’ is vrijgegeven voor inspraak.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Duineveld” ligt met ingang van woensdag 8 maart tot en met dinsdag 18 april 2017 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien:

in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42;
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0575.BPMGduineveld-VO01.

Inloopavond

Op woensdag 22 maart 2017 is er een inloopavond. Dan is er gelegenheid het voorontwerpbestemmingsplan in te zien en vragen te stellen. Belangstellenden welkom van 19:30 tot 21:00 uur in zaal 0.21 op de locatie Goohorstlaan 10 te Noordwijk.

Inspraakreactie

Een inspraakreactie kan door belanghebbenden en ingezeten worden ingediend. Dit moet binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met dinsdag  18 april 2017) en kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van “inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Duineveld”. Voor een eventuele mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, (071) 36 60 000.

OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk