Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Noordwijk Binnen - Hof van Holland

Dit item is verlopen op 02-03-2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het college op 20 december 2016 het wijzigingsplan 'Noordwijk Binnen - Hof van Holland' gewijzigd heeft vastgesteld.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 besloten om geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wro, vast te stellen.

Plan

Het wijzigingsplan ‘Noordwijk Binnen - Hof van Holland’ biedt het juridisch en planologisch kader voor de invulling van de wijzigingsbevoegdheid in het moederplan ‘Noordwijk Binnen - Hof van Holland’. Het plan maakt de bouw van één woning mogelijk aan de Offemweg tussen nummer 36 en 36A.

Wijzigingen

De wijzigingen betreffen het terugleggen van de voorgevelrooilijn gelijk met de naastgelegen woning, het gelijktrekken van de grens Tuin-Wonen aan de zuidzijde van het bouwvlak, zodat deze overeenkomt met die aan de noordzijde van het bouwvlak en het wijzigen van artikel 4.2.3.h.1 door het verwijderen van ' bij aaneengesloten woningen' omdat het hier een vrijstaande woning betreft.

Ter inzage

Het wijzigingsplan (en bijbehorende stukken) ligt vanaf 18 januari 2017 tot en met 1 maart 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken raadplegen:

  1. Via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met de codering NL.IMRO.0575.WPNBhvholland-VA01
  2. Tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel aan de Voorstraat 42

Beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. De indiener van een beroepschrift kan –als onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Zowel aan het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op 2 maart 2017, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van de betreffende besluiten opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Link

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk