Bestemmingsplannen introductie

Veel gestelde vragen

Wat is een bestemmingsplan?

Ht bestemmingsplan is één van de toetsingskaders waaraan een aanvraag om omgevingsvergunning getoetst wordt. Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden zijn toegestaan. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld zien of uw bedrijf mag worden uitgebreid en zo ja, met welk oppervlak en met welke hoogte. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, niet alleen burgers, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Een verbeelding (plankaart) waarop de bestemmingen voor het gebied staan ingetekend
  • De regels voor het gebruiken en (ver)bouwen van de bouwwerken binnen de verschillende bestemmingen
  • Een toelichting met de achtergronden en de gemaakte keuzes binnen het bestemmingsplan.

Welke geldende bestemmingsplannen zijn er?

Het grondgebied van de gemeente Noordwijk heeft op dit moment verschillende bestemmingsplannen met daarbij horende herzieningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Voor een overzicht van de geldende bestemmingsplannen zie de link onderaan de pagina.

Link

Mijn bouwplan past niet in een geldend bestemmingsplan, wat nu?

Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Als het plan niet overeenkomt met de regels/ voorschriften van het geldende bestemmingsplan moet overwogen worden of het college bereid is om af te wijken van het bestemmingsplan heeft het college in december 2012 de nota 'Beleidsregels Kruimelgevallen vastgesteld.

Link

Wanneer en waarom worden bestemmingsplannen vernieuwd?

Bestemmingsplannen worden in principe voor een periode van tien jaar vastgesteld. Na het verstrijken van die periode verliezen zij niet hun rechtsgeldigheid. De wetgever heeft wel bepaald dat bestemmingsplannen na 1 juli 2013 niet ouder dan tien jaar mogen zijn. Als dit wel het geval is, mag de gemeente ondermeer geen leges meer heffen als in dat bestemmingsplangebied een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Om te voorkomen dat de gemeente Noordwijk na 1 juli 2013 over niet-actuele bestemmingsplannen beschikt, heeft de gemeenteraad op 3 maart 2011 een Plan van Aanpak vastgesteld. Hierin is de aanpak van de actualisering van de bestemmingsplannen in de gemeente beschreven. Diverse nieuwe bestemmingsplannen zijn in voorbereiding. Om alle bestemmingsplannen in voorbereiding te bekijken klikt u op de link onderaan de pagina.

Link

U bevindt zich hier : Home > Wonen > Bestemmingsplannen introductie
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk