Vraag en antwoord: Bestemmingsplannen

Onderstaand een overzicht van de vragen met de antwoorden die we veel hebben gehoord.

Vragen en antwoorden

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is één van de toetsingskaders waaraan een aanvraag om omgevingsvergunning getoetst wordt. Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, campings, ligplaatsen, woonwagenkampen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld zien of uw bedrijf mag worden uitgebreid en zo ja, met welk oppervlak en met welke hoogte. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, niet alleen burgers, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Een verbeelding (plankaart) waarop de bestemmingen voor het gebied staan ingetekend.
  • De regels voor het gebruiken en (ver)bouwen van de bouwwerken binnen de verschillende bestemmingen.
  • Een toelichting met de achtergronden en de gemaakte keuzes binnen het bestemmingsplan.

Welke geldende bestemmingsplannen zijn er?

Het grondgebied van de gemeente Noordwijk heeft op dit moment verschillende bestemmingsplannen met daarbij horende herzieningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Zie hiervoor de website van Ruimtelijkeplannen.nl en het overzicht van de geldende bestemmingsplannen die nog niet op de website van Ruimtelijkeplannen.nl staan.

Mijn bouwplan past niet in een geldend bestemmingsplan, wat nu?

De wet- en regelgeving hierover is lastig. Als u een bouwplan heeft, en het past niet in het bestemmingsplan, dient u contact op te nemen met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen namelijk overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland.
 
Misschien kunt u vergunningvrij bouwen. Misschien is uw initiatief mogelijk na het doorlopen van een wettelijke procedure. Hoe eerder u informeert, hoe beter, dus neem contact op met de ODWH via de helpdesk Bouw van de ODWH,

Wanneer en waarom worden bestemmingsplannen vernieuwd?

Bestemmingsplannen worden in principe voor een periode van tien jaar vastgesteld. Na het verstrijken van die periode verliezen zij niet hun rechtsgeldigheid. De wetgever heeft wel bepaald dat bestemmingsplannen na 1 juli 2013 niet ouder dan tien jaar mogen zijn. Als dit wel het geval is, mag de gemeente onder meer geen leges meer heffen als in dat bestemmingsplangebied een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Om te voorkomen dat de gemeente Noordwijk na 1 juli 2013 over niet-actuele bestemmingsplannen beschikt, heeft de gemeenteraad op 3 maart 2011 een Plan van Aanpak vastgesteld. Hierin is de aanpak van de actualisering van de bestemmingsplannen in de gemeente beschreven. Diverse nieuwe bestemmingsplannen zijn in voorbereiding.