Zienswijze indienen

 • Wat is het?

  Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen bij de besluitvorming inzake het definitieve besluit.

 • Hoe werkt het?

  Indienen zienswijze: schriftelijk, digitaal of mondeling

  Zienswijze kunnen schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend bij de gemeente. Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente. Een digitale zienswijze kan door het sturen van een e-mail aan gemeente@noordwijk.nl Bij mondelinge zienswijze verzoekt de gemeente u hiervoor een afspraak te maken.

 • Wat moet ik doen?

  Voorwaarden aan zienswijze

  De zienswijze dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden ingediend. Meestal is dat 6 weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt. De zienswijze dient gericht te zijn aan het bestuursorgaan dat het voorgenomen besluit heeft genomen, dus het college van burgermeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

  Als u de zienswijze schriftelijk of digitaal indient, vermeldt u in uw brief/ e-mail:

  • het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient
  • bij voorkeur het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit
  • de redenen en argumentatie waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • bij voorkeur uw telefoonnummer
  • uw handtekening (in geval van een e-mail een digitale handtekening of een ingescande en ondertekende zienswijze)

  Zienswijze namens iemand anders indienen

  Als u namens iemand anders een zienswijze indient, dan dient u een door deze persoon ondertekende machtiging mee te sturen.

  Beantwoording zienswijze

  Het bevoegd gezag houdt in haar finale afweging bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen. Een ingediende zienswijze wordt altijd beantwoord. U krijgt hierover bericht nadat het besluit genomen is.

  Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard. Als uw zienswijze niet-ontvankelijk is verklaard, (deels) is afgewezen of niet naar tevredenheid is meegenomen, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan, afhankelijk van welk besluit voorligt.

  Daarover staat meer in de beantwoording die u krijgt.