Wijkvereniging, subsidie aanvragen

 • Wat is het?

  Wijkverenigingen in Noordwijk kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente ter ondersteuning van hun activiteiten. De gemeente heeft een groslijst vastgesteld van activiteiten waarin zij een bijdrage wil leveren. Deze bijdrage is niet bedoeld om de totale kosten van een activiteit te dekken. Bewoners, leden, deelnemers en sponsoren kunnen daaraan namelijk ook bijdragen. Per activiteit is een vast bedrag opgenomen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt subsidie aanvragen via het aanvraagformulier subsidie wijkverenigingen. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toe sturen.

 • Aanvullende informatie

  Verdeelregels subsidies wijkverenigingen

  1. Algemeen
   a. Per wijk wordt één wijkvereniging gesubsidieerd. De verdeling van Noordwijk in wijken is door de gemeente vastgesteld.
   b. De activiteiten van een wijkvereniging staan open voor de bewoners van de hele wijk.
  2. Basisbedrag
   a. Een wijkvereniging kan jaarlijks een bedrag aanvragen voor bestuurlijke kosten.
   b. Onder bestuurlijke kosten worden verstaan vergaderkosten, reiskosten bestuursleden, print- en kopieerkosten, verzendkosten, andere administratieve kosten.
  3. Aanvullende subsidie
   a. Een wijkvereniging geeft jaarlijks voor 1 oktober op welke activiteiten het volgende jaar zullen worden ondernomen.
   b. De gemeente bepaalt jaarlijks voor 1 september welke activiteiten subsidiabel zijn door het vaststellen van een groslijst.
   c. Deze groslijst bevat naast de activiteiten het bedrag dat de gemeente als subsidie bijdraagt en de wijze van verantwoording.
   d. Tenzij anders benoemd bestaat de verantwoording standaard uit een verslag van de activiteiten met deelnemersaantallen en digitale foto's van de ondernomen activiteiten.
   e. Voor een activiteit die niet is opgenomen op de groslijst kan een apart subsidieverzoek worden ingediend. Voor dit verzoek zijn de regels van toepassing zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening 2011 van de gemeente Noordwijk.
   f. Het college stelt het maximum bedrag vast dat per wijkvereniging verleend kan worden.
  4. Verantwoording
   a. Uiterlijk op 1 maart van het jaar na het subsidietijdvak stuurt de wijkvereniging de verantwoording op zoals opgenomen in de groslijst.
 • Links en formulieren