Subsidie, aanvragen

 • Wat is het?

  Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten die in lijn liggen met het gemeentelijk beleid en die anderszins financieel niet gerealiseerd kunnen worden.

 • Hoe werkt het?

  Noordwijk kent een aantal verschillende soorten subsidies. Om er achter te komen voor welke subsidie u een aanvraag kunt indienen, doorloopt u de onderstaande vragen.

  Valt de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen onder één van de onderstaande specifieke regelingen?

  Indien uw activiteit betrekking heeft op één van deze regelingen, kunt u de informatie via onderstaande links terugvinden.

  Hoe lang duren uw activiteiten?

  • Kortdurend, bijvoorbeeld evenementen, projecten of jubilea. Voor dit soort activiteiten kunt u een eenmalige subsidie aanvragen. Een eenmalige subsidie is eenvoudig en snel aan te vragen. Ook natuurlijke personen kunnen een eenmalige subsidie aanvragen.
  • Het hele kalenderjaar. Als uw activiteiten zich uitspreiden over het hele kalenderjaar of een langere periode bestrijken dan kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen.
 • Wat moet ik doen?

  Als u weet welke soort subsidie u wilt aanvragen, dan kunt u uw aanvraag als volgt uitwerken.

  Uw aanvraag dient in ieder geval te bevatten:

  Contactinformatie

  • Naam instelling
  • Naam contactpersoon, functie, telefoonnummer, e-mail
  • Correspondentieadres, postcode, plaats, internetpagina
  • Rekeningnummer en op welke naam

  Inhoud

  • Bedrag dat u aanvraagt
  • Beleidsveld waar u zich op richt
  • Activiteitenplan
  • Begroting
  • Balans
  • Is er voor de activiteiten ook subsidie aangevraagd bij één of andere bestuursorganen?

  Ondertekening

  • Dagtekening
  • Plaats
  • Handtekening
 • Wat heb ik nodig?

  Voor het indienen van uw aanvraag is een voorbeeld beschikbaar. U kunt ook uw eigen documenten (zoals uw begroting en jaarplan) gebruiken.

  Als dit de eerste keer is dat u subsidie aanvraagt bij de gemeente Noordwijk wordt u verzocht naast de bovengenoemde informatie ook een afschrift van uw oprichtingsakte (of statuten) en de laatst opgemaakte jaarrekening op te sturen.

 • Hoe lang duurt het?

  De behandeling van uw aanvraag is afhankelijk van het tijdstip waarop u uw aanvraag indient.

  Eenmalige subsidies worden per half jaar beoordeeld. Dat betekent dat u een aanvraag kunt indienen voor de 1ste helft van een jaar (1 januari – 30 juni) of voor de tweede helft van het jaar (1 juli – 31 december). In beide gevallen dient u uiterlijk 3 maanden voor ingang van de periode uw aanvraag in, respectievelijk 1 oktober en 1 april.

  Jaarlijkse subsidies worden per jaar beoordeeld. Omdat de gemeente vaak meer tijd nodig heeft voor de beoordeling van deze aanvragen dienen deze uiterlijk 1 juni van het voorgaande jaar te worden ingediend.

 • Aanvullende informatie

  Uw aanvraag heeft de hoogste kans op toekenning als deze tijdig en volledig wordt ingediend én de activiteiten en doelstellingen goed aansluiten bij het gemeentelijke beleid.

  Meer weten over subsidies in de gemeente Noordwijk

  Bij het verlenen van een subsidie beoordeelt de gemeente uw aanvraag op 3 elementen:

  1. Wettelijk kader Hoe de gemeente Noordwijk met de verlening van subsidies omgaat, is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2011. Op deze verordening is ook een toelichting geschreven. Daarnaast is het nuttig kennis te nemen van de relevante wet en regelgeving zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, titels 4.1 en 4.2.
  2. Beleidskader Bij het opstellen van uw activiteitenprogramma is het nuttig kennis te nemen van het gemeentelijke beleid en te trachten met uw activiteiten invulling te geven aan dit beleid. Dit beleid is vastgelegd in de volgende nota’s:
  3. Middelen Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Daarbij worden voor de beschikbare budgetten voor subsidies de zogenaamde subsidieplafonds vastgesteld. Het subsidieplafond is het totaal bedrag dat per product aan subsidies mag worden uitgegeven. Op die manier stelt de raad voor zowel gemeente als burgers de kaders vast. Alle aanvragen die worden ontvangen worden afgewogen tegen de beschikbare middelen.
 • Links en formulieren