Subsidie, aanvragen

 • Wat is het?

  Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten die in lijn liggen met het gemeentelijk beleid en die anderszins financieel niet gerealiseerd kunnen worden.

 • Hoe werkt het?

  Noordwijk kent een aantal verschillende soorten subsidies. Om er achter te komen voor welke subsidie u een aanvraag kunt indienen, doorloopt u de onderstaande vragen.

  Valt de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen onder één van de onderstaande specifieke regelingen?

  Indien uw activiteit betrekking heeft op één van deze regelingen, kunt u de informatie via onderstaande links terugvinden.

  Hoe lang duren uw activiteiten?

  • Kortdurend, bijvoorbeeld evenementen, projecten of jubilea. Voor dit soort activiteiten kunt u een eenmalige subsidie aanvragen. Een eenmalige subsidie is eenvoudig en snel aan te vragen. Ook natuurlijke personen kunnen een eenmalige subsidie aanvragen.
  • Het hele kalenderjaar. Als uw activiteiten zich uitspreiden over het hele kalenderjaar of een langere periode bestrijken dan kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen.
 • Wat moet ik doen?

  Als u weet welke soort subsidie u wilt aanvragen, dan kunt u uw aanvraag als volgt uitwerken.

  Uw aanvraag dient in ieder geval te bevatten:

  Contactinformatie

  • Naam instelling
  • Naam contactpersoon, functie, telefoonnummer, e-mail
  • Correspondentieadres, postcode, plaats, internetpagina
  • Rekeningnummer en op welke naam

  Inhoud

  • Bedrag dat u aanvraagt
  • Beleidsveld waar u zich op richt
  • Activiteitenplan
  • Begroting
  • Balans
  • Is er voor de activiteiten ook subsidie aangevraagd bij één of andere bestuursorganen?

  Ondertekening

  • Dagtekening
  • Plaats
  • Handtekening
 • Wat heb ik nodig?

  Voor het indienen van uw aanvraag is een voorbeeld beschikbaar. U kunt ook uw eigen documenten (zoals uw begroting en jaarplan) gebruiken.

  Als dit de eerste keer is dat u subsidie aanvraagt bij de gemeente Noordwijk wordt u verzocht naast de bovengenoemde informatie ook een afschrift van uw oprichtingsakte (of statuten) en de laatst opgemaakte jaarrekening op te sturen.

 • Hoe lang duurt het?

  De behandeling van uw aanvraag is afhankelijk van het tijdstip waarop u uw aanvraag indient.

  Eenmalige subsidies worden per half jaar beoordeeld. Dat betekent dat u een aanvraag kunt indienen voor de 1ste helft van een jaar (1 januari – 30 juni) of voor de tweede helft van het jaar (1 juli – 31 december). In beide gevallen dient u uiterlijk 3 maanden voor ingang van de periode uw aanvraag in, respectievelijk 1 oktober en 1 april.

  Jaarlijkse subsidies worden per jaar beoordeeld. Omdat de gemeente vaak meer tijd nodig heeft voor de beoordeling van deze aanvragen dienen deze uiterlijk 1 juni van het voorgaande jaar te worden ingediend.

 • Aanvullende informatie

  Uw aanvraag heeft de hoogste kans op toekenning als deze tijdig en volledig wordt ingediend én de activiteiten en doelstellingen goed aansluiten bij het gemeentelijke beleid.

  Meer weten over subsidies in de gemeente Noordwijk

  Bij het verlenen van een subsidie beoordeelt de gemeente uw aanvraag op 3 elementen:

  1. Wettelijk kader Hoe de gemeente Noordwijk met de verlening van subsidies omgaat, is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2011. Op deze verordening is ook een toelichting geschreven. Daarnaast is het nuttig kennis te nemen van de relevante wet en regelgeving zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, titels 4.1 en 4.2.
  2. Beleidskader Bij het opstellen van uw activiteitenprogramma is het nuttig kennis te nemen van het gemeentelijke beleid en te trachten met uw activiteiten invulling te geven aan dit beleid. Dit beleid is vastgelegd in de volgende nota’s:
  3. Middelen Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Daarbij worden voor de beschikbare budgetten voor subsidies de zogenaamde subsidieplafonds vastgesteld. Het subsidieplafond is het totaal bedrag dat per product aan subsidies mag worden uitgegeven. Op die manier stelt de raad voor zowel gemeente als burgers de kaders vast. Alle aanvragen die worden ontvangen worden afgewogen tegen de beschikbare middelen.
 • Links en formulieren

 • Veel gestelde vragen

  Omdat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan fuseren, verandert er mogelijk één en ander op het gebied van subsidieverlening. Wij hebben alle aanvragers van subsidie een informerende brief gestuurd, waarin aangegeven is dat wij de jaren 2019 en 2020 zullen gebruiken om te komen tot één nieuwe Algemene Subsidieverordening en onderliggende regeling(en). Op deze pagina kunt u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen over het aanvragen van subsidie in deze jaren. 

  Ik wil voor 2019 subsidie aanvragen bij de gemeente Noordwijkerhout, kan dat nog?

  In principe is de aanvraagtermijn voor 2019 al verlopen (1 mei 2018), maar incidentele subsidie aanvragen kunnen nog ingediend worden. 

  Ik wil voor 2019 subsidie aanvragen bij de gemeente Noordwijk, kan dat nog?

  In principe is de aanvraagtermijn voor 2019 al verlopen (1 juni 2018), maar incidentele subsidie aanvragen kunnen nog ingediend worden. 

  Wanneer kan ik de beschikking voor subsidie 2019 verwachten?

  Eind 2018 ontvangt u een voorlopige beschikking over de subsidie 2019. Het subsidiebedrag dat hierin vermeld staat is nog onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting door de nieuwe gemeenteraad, begin 2019. Pas na deze raadsvergadering volgt een definitieve beschikking en wordt het (kwartaal)bedrag overgemaakt. Dit is mogelijk later dan u van ons gewend bent. 

  Ik wil voor 2020 subsidie aanvragen, kan dat?

  U vraagt voor activiteiten in de jaren 2019 en 2020 nog op dezelfde wijze subsidie aan zoals u dat de afgelopen jaren deed. Indien u voorheen bij de gemeente Noordwijkerhout een aanvraag deed, gelden de Noordwijkerhoutse subsidieregels (voorwaarden) ook voor uw aanvraag 2020. Aanvragen dienen vóór 1 mei 2019 binnen te zijn bij maatschappelijkeontwikkeling@noordwijkerhout.nl  

  Indien u voorheen bij de gemeente Noordwijk een aanvraag deed, gelden de Noordwijkse subsidieregels (voorwaarden) voor uw aanvraag 2020. Aanvragen dienen vóór 1 juni 2019 binnen te zijn. Mocht er onverhoopt iets veranderen in de aanvraagprocedure van de subsidies, wordt u hier tijdig over geïnformeerd. 

  Hoe zit het met de verantwoording van de subsidies?

  De meeste subsidies dienen achteraf verantwoord te worden. Ook deze verantwoording vindt voor de jaren 2018, 2019 en 2020 op dezelfde manier plaats zoals afgelopen jaren.

  Ik ben actief in beide gemeenten, moet ik dan twee subsidieaanvragen voor 2020 indienen?

  Ja, u dient dan twee aanvragen in die beide afzonderlijk worden getoetst aan de subsidieregels van de gemeente waar u de aanvraag doet. 

  Ik heb nog nooit subsidie ontvangen en wil graag voor 2020 een subsidie aanvraag indienen, kan dat?

  Jazeker, dat kan. Als u gevestigd bent in de voormalige gemeente Noordwijkerhout, wordt uw aanvraag volgens de verordening en regeling van Noordwijkerhout beoordeeld. Bent u gevestigd in de voormalige gemeente Noordwijk, wordt uw aanvraag volgens deze verordening en regelingen beoordeeld.

  Ik wil graag betrokken worden bij de totstandkoming van de nieuwe subsidieregels, hoe wordt er contact met mij opgenomen?

  Na de vorming van het nieuwe college, installatie van de nieuwe raad en oplevering van het coalitieprogramma, starten we begin 2019 met de harmonisatie van de subsidieregels (subsidie verordening en subsidieregelingen). Om tot nieuw subsidiebeleid te komen zullen we zoveel mogelijk belanghebbenden betrekken. Naar verwachting wordt met een afvaardiging van alle belanghebbenden/subsidieaanvragers in gesprek gegaan. Hoe dit proces er precies uit komt te zien is momenteel nog niet duidelijk.

  Bij wie kan ik terecht voor vragen?

  Voor vragen over het subsidieproces kunt u terecht bij: