Strandgebruik, ontheffing

 • Wat is het?

  Het strand van Noordwijk is vrij te betreden, maar er gelden wel regels voor de goede orde en om een zo aangenaam mogelijk verblijf te garanderen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke verordening (APV). Van een aantal verbodsbepalingen kan op verzoek ontheffing worden verleend.

 • Hoe werkt het?

  Activiteiten

  Op grond van artikel 2.11.1. APV is het verboden om:

  1. op het strand tenten, tafels, banken, kisten, palen of andere voorwerpen te plaatsen, te laten liggen of te laten staan;
  2. op het strand een spel te beoefenen indien daardoor hinder veroorzaakt wordt;
  3. op het strand met motorvoertuigen en (brom-)fietsen te rijden;
  4. op het strand een sulky te hebben of daarmee op het strand te rijden;
  5. op het strand een zeilwagen te hebben of daarmee op het strand te rijden;
  6. op het strand een motorvaartuig te hebben, (aan land) te brengen of daarmee zee te kiezen;
  7. op het strand een surfplank te hebben of daarmee zee te kiezen;
  8. op het strand een kitesurfboard te hebben of daarmee zee te kiezen;
  9. op het strand een door middel van twee of meer lijnen bestuurbare vlieger, met inbegrip van een voor kitesurfing te gebruiken kite op te laten;
  10. op het strand een barbecue te houden, waaronder wordt verstaan: het in de open lucht grillen of opwarmen van etenswaren, ongeacht de wijze van verhitting en ongeacht de brandstof waarmee dat gebeurt.

  Het college kan van deze verboden ontheffing verlenen en gebieden aanwijzen waar de verboden niet van toepassing zijn. Deze bevoegdheid geldt niet ten aanzien van jetski's.

  Paarden

  Het is verboden zich met een rij- of trekdier op te houden:

  1. gedurende het gehele jaar op het strand tussen de rijksstrandpalen 83.000 en 80.750 (zijnde globaal genomen het strand gelegen voor de Koningin Wilhelmina Boulevard en de Koningin Astrid Boulevard) en;
  2. gedurende de periode van 1 juni tot en met 31 augustus op het strand tussen de rijksstrandpalen 75.000 en 74.000 (zijnde globaal genomen het strand ter hoogte van de Langevelderslag).

  Deze verboden gelden niet voor zover de bedoelde activiteiten deel uitmaken van een evenement waarvoor op grond van artikel 2.2.2 APV vergunning is verleend.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de ontheffing direct digitaal aanvragen. Als u niet in staat bent de aanvraag digitaal te doen, kunt u ook het Aanvraagformulier ontheffing strandgebruik gebruiken.

 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 120,20 (tarief per 1-1-2018).