Starterslening

 • Wat is het?

  De gemeente Noordwijk heeft een budget beschikbaar gesteld voor startersleningen. Met deze regeling biedt de gemeente Noordwijk koopstarters de mogelijkheid om, bij de aankoop van een koopwoning, de woonlasten van hun koopwoning te verlagen. Dat gaat met behulp van een aantrekkelijke lening: de Starterslening. Met de Starterslening kan de koopstarter in de meeste gevallen toch die woning kopen die hij of zij op het oog heeft.

  De gemeente zet hiervoor geld opzij in een eigen fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. Met de Starterslening leent de aanvrager geld van de gemeente, via SVn.

  Verwervingskosten

  De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van de koopwoning en het maximale bedrag dat de aanvrager op basis van het inkomen bij de bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-. 

  Verbeterkosten

  Meerwerk-/ verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening (maximaal 5% van de aankoopsom).

 • Hoe werkt het?

  Om voor een Starterslening in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de voorwaarden de zijn gesteld in de Verordening starterslening 2015.

  Voorwaarden

  • De aanvrager is tussen de 18 en 40 jaar en is nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. In geval van een aanvraag door twee personen geldt dit criterium voor beide aanvragers.
  • De aan te kopen woning is een bestaande woning, staat in Noordwijk en gaat door de aanvrager zelf bewoond worden.
  • De verwervingskosten van de koopwoning zijn maximaal € 225.000,- inclusief kosten koper en verbeterkosten tot maximaal 5% van de aankoopsom. Dit betekent dat de maximale aankoopprijs circa € 212.000,- mag bedragen.
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De aanvrager staat tenminste 3 jaar aaneengesloten met een woonadres ingeschreven (of heeft ingeschreven gestaan) in de gemeente Noordwijk dan wel:
  • De aanvrager heeft eerder tenminste 3 jaar aaneengesloten in Noordwijk gewoond, is elders gaan studeren, en wil zich binnen 2 jaar na beëindiging van de studie weer in Noordwijk vestigen, dan wel:
  • De aanvrager heeft eerder tenminste 3 jaar aaneengesloten in Noordwijk gewoond en wil om andere gegronde redenen tot uiterlijk 2 jaar na vertrek, ingaande datum uitschrijving woonadres GBA, terugkeren of
  • De aanvrager bewoont op het moment van de aanvraag minimaal één jaar een zelfstandige huurwoning en gaat deze verlaten. In geval van een aanvraag door twee personen geldt dit criterium voor één van beide.

 • Wat moet ik doen?

  • U vult het formulier starterslening in.
  • Dit formulier (inclusief de vereiste bijlagen) stuurt u naar de gemeente Noordwijk. U kunt het formulier ook inleveren bij de gemeente Noordwijk.
  • De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een starterslening.

  Verdere afhandeling via Svn

  • Als u mogelijk in aanmerking komt voor een starterslening verstrekt de gemeente u een SVn-aanvraagformulier.
  • Dit SVn-aanvraagformulier stuurt u naar SVn. Daarbij voegt u de documenten die op de checklist staan.
  • SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

  Op de website van Svn vindt u meer informatie over (het aanvragen van) de Starterslening. U kunt hier ook een proefberekening maken.