Starterslening

 • Wat is het?

  De gemeente Noordwijk heeft een budget beschikbaar gesteld voor startersleningen. Met deze regeling biedt de gemeente Noordwijk koopstarters de mogelijkheid om, bij de aankoop van een koopwoning, de woonlasten van hun koopwoning te verlagen. Dat gaat met behulp van een aantrekkelijke lening: de Starterslening. Met de Starterslening kan de koopstarter in de meeste gevallen toch die woning kopen die hij of zij op het oog heeft.
   De gemeente zet hiervoor geld opzij in een eigen fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. Met de Starterslening leent de aanvrager geld van de gemeente, via SVn.

  Verwervingskosten

  De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van de koopwoning en het maximale bedrag dat de aanvrager op basis van het inkomen bij de bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening.

  Verbeterkosten

  Meerwerk-/ verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening (maximaal 5% van de aankoopsom).

 • Hoe werkt het?

  Het aanvragen van een Starterslening gaat als volgt in zijn werk:

  1. De gemeente toetst globaal of de aanvrager in aanmerking komt voor een VROM Starterslening, zo ja dan verstrekt de gemeente een SVn-aanvraagformulier, het formulier werkgeversverklaring en een checklist Starterslening.
  2. De aanvrager vult de formulieren inclusief vereiste bijlagen in en zendt dit aan het SVn.
  3. SVn toetst het aanvraagformulier en de bijlagen op volledigheid en legt de verkregen informatie voor aan een door SVn ingesteld Bemiddelend Orgaan (BO), dan wel een door SVn te benoemen instantie, of SVn toetst de aanvraag zelf.
  4. De uitkomst van de aanvangsdraagkrachttoets leidt tot een advies aan de gemeente de VROM Starterslening al dan niet toe te wijzen. Is het advies positief dan wordt geadviseerd over de hoogte, het marktconforme rentepercentage na drie jaar en de marktconforme maandtermijn na drie jaar.
  5. De gemeente besluit over de toekenning in een toe- of afwijzingsbrief aan de aanvrager.
  6. De aanvrager vraagt een bancaire lening aan voor het resterende bedrag waarna de bank een hypotheekofferte verstrekt aan de aanvrager.
  7. Binnen vier weken na verzenddatum van de toewijzingsbrief van de gemeente stuurt de aanvrager SVn een kopie toe van een door aanvrager en geldverstrekker getekende offerte voor een lening onder eerste hypotheek. SVn kan verzocht worden deze termijn eenmalig te verlengen met twee weken.
  8. De bank brengt een offerte uit aan de aanvrager met positieve NHG (Nationale Hypotheek Garantie) toetsing. De hoofdsom van de VROM Starterslening wordt bij de NHG toetsing ingevoerd als "Contante waarde subsidie".
  9. De aanvrager stuurt een kopie van de door hem of haar getekende offerte naar SVn.
  10. Opnieuw toetsing SVn, waarna SVn een offerte VROM Starterslening uitbrengt. De VROM Starterslening wordt onder tweede hypotheek verstrekt.

  Voorwaarden

  De aanvrager is tussen de 18 en 40 jaar en is nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. In geval van een aanvraag door twee personen geldt dit criterium voor beide aanvragers.

  • De aan te kopen woning is een bestaande woning, staat in Noordwijk en gaat door de aanvrager zelf bewoond worden.
  • De verwervingskosten van de koopwoning zijn maximaal € 225.000,- inclusief kosten koper en verbeterkosten tot maximaal 5% van de aankoopsom. Dit betekent dat de maximale aankoopprijs circa € 212.000,- mag bedragen.
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De aanvrager staat tenminste 3 jaar aaneengesloten met een woonadres ingeschreven (of heeft ingeschreven gestaan) in de gemeente Noordwijk dan wel:
  • De aanvrager heeft eerder tenminste 3 jaar aaneengesloten in Noordwijk gewoond, is elders gaan studeren, en wil zich binnen 2 jaar na beëindiging van de studie weer in Noordwijk vestigen, dan wel:
  • De aanvrager heeft eerder tenminste 3 jaar aaneengesloten in Noordwijk gewoond en wil om andere gegronde redenen tot uiterlijk 2 jaar na vertrek, ingaande datum uitschrijving woonadres GBA, terugkeren of
  • De aanvrager bewoont op het moment van de aanvraag minimaal één jaar een zelfstandige huurwoning en gaat deze verlaten. In geval van een aanvraag door twee personen geldt dit criterium voor één van beide.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-. 

 • Wat moet ik doen?

   Stappenplan procedure punt 1 en 2:

  • Informeren bij intermediair (bijv. hypotheekadviseur) over hypotheekmogelijkheden
  • Woning aankopen — koopovereenkomst
  • Formulier Starterslening aanvragen bij de balie in het gemeentehuis, daarvoor benodigd:
   • Getekende koopovereenkomst woning
   • Verklaring ‘eerste koopwoning’
   • Kopie huurcontract (indien van toepassing)
   • Legitimatiebewijs
   • Check inschrijving BRP (ter plaatse)

  U ontvangt van de gemeente het aanvraagformulier Starterslening, formulier werkgeversverklaring en een checklist Starterslening.

  • Invullen aanvraagformulier Starterslening en verzenden naar de SVn, voorzien van de volgende bijlagen:
   • Kopie geldig identiteitsbewijs
   • Recent bankafschrift of rekeningoverzicht
   • Aanslag inkomstenbelasting of verklaring Inkomensbelasting
   • Werkgeversverklaring en/of toekenningbesluit van sociale uitkering
   • Getekende koopovereenkomst woning

  Zie voor de uitgebreide beschrijving van de benodigde bijlagen, de checklist SVn, die uitgereikt wordt samen met het aanvraagformulier Starterslening.

 • Links en formulieren