Raadgevend referendum, inleidend verzoek indienen

 • Wat is het?

  Soms heeft de gemeenteraad de behoefte om de mening van de inwoners te peilen over één specifiek onderwerp of project in Noordwijk. Ook kan het zijn dat inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden. Dit is een stemming onder de inwoners van Noordwijk over een nog te nemen besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de referendumverordening gemeente Noordwijk 2014 vastgesteld. Hierin zijn de voorwaarden voor het houden van een referendum opgenomen.

  Bij een raadgevend referendum ligt het initiatief bij de inwoners. Het referendum gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit wil gaan nemen. Inwoners kunnen dan voor of tegen dit besluit stemmen.

 • Hoe werkt het?

  Nadat het verzoek schriftelijk is ingediend wordt beoordeeld of het verzoek aan alle voorwaarden voldoet. Als het verzoek geldig is wordt het op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. De gemeenteraad beslist of het verzoek tot het houden van een referendum wordt ingewilligd.

  Definitief verzoek

  Als het verzoek is ingewilligd moet een definitief verzoek worden ingediend. Dit verzoek moet ondersteund worden door ten minste 1000 kiesgerechtigden. De ondersteuningsverklaringen kunnen op het gemeentehuis worden afgegeven op een standaard formulier of langs digitale weg met gebruikmaking van DigiD.

  Als het definitieve verzoek aan de voorwaarden uit de de referendumverordening gemeente Noordwijk 2014  voldoet neem de gemeenteraad binnen 4 weken na ontvangst een besluit over het houden van het referendum.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een inleidend verzoek indienen als u,

  • u 18 jaar of ouder bent en kiesgerechtigd bent voor de verkiezingen van de gemeenteraad;

  Het verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen voor de raadsvergadering waarin het concept besluit behandeld wordt schriftelijk worden ingediend bij de de voorzitter van de raad (de burgemeester).

  Gemeenteraad Noordwijk
  t.a.v. de voorzitter, dhr. J. Rijpstra
  Postbus 298
  2201 HW Noordwijk

 • Wat heb ik nodig?

  Het verzoek moet voorzien zijn van een dagtekening en er moet vermeld worden om welk concept besluit het gaat. Als u het formulier niet kunt downloaden kunt u het ook opvragen bij de griffie.

 • Aanvullende informatie

  Referendabele besluiten

  Concept raadsbesluiten kunnen onderwerp zijn van een referendum, met uitzondering van besluiten:

  1. over individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen en schenkingen;
  2. over de hoogte van geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers en hun nabestaanden;
  3. de vaststelling, wijziging of intrekking van de arbeidsvoorwaardenregeling en daaruit voortvloeiende besluiten met betrekking tot de griffier en de medewerkers van de griffie;
  4. over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en de rekening;
  5. over de vaststelling van gemeentelijke tarieven en belastingen;
  6. over het voor kennisgeving aannemen van notities en rapporten;
  7. in het kader van de referendumverordening ;
  8. ter uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan of de wetgever waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;
  9. die naar het oordeel van de raad hun grondslag vinden in een eerder genomen besluit waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden;
  10. besluiten over ingediend burgerinitiatief.