Principeverzoek bouwplannen en andere omgevingsactiviteiten indienen

 • Wat is het?

  Een principeverzoek is een niet in de wet geregelde informele manier om af te tasten wat het gemeentebestuur van een ruimtelijk initiatief/plan vindt. Het wordt toegepast om te (laten) beoordelen of een plan stedenbouwkundig en planologisch haalbaar is en het dus zinvol is om een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

 • Wat moet ik doen?

  Een principeverzoek kunt u indienen via een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u naar de gemeente sturen of mailen. Het formulier moet zijn voorzien van de volgende gegevens:

  • (kleuren)foto’s van de huidige situatie;
  • de plattegronden inclusief maatvoering van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie;
  • gevelaanzichten;
  • het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft;
  • een opgave van de bruto inhoud in m³ en de bruto vloeroppervlakte in m² van het (deel van het) bouwwerk waarop het verzoek betrekking heeft;
  • een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe situatie met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk;
  • de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen, weergegeven in meerdere dwars- en langsdoorsneden;
  • in het geval er geen sprake is van het oprichten van bouwwerken dient in een begeleidend schrijven aangegeven te worden wat de ruimtelijke ontwikkeling exact inhoudt.

  Opmerking: alle tekeningen moeten op schaal getekend zijn.

 • Kosten

  Voor het behandelen van een principeverzoek worden ongeacht de uitkomst legeskosten in rekening gebracht. De legeskosten bedragen 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 3.800,00.

  Als het principeverzoek wordt gevolgd door het daadwerkelijk aanvragen van een omgevingsvergunning, dan worden deze legeskosten in mindering gebracht c.q. verrekend minus een bedrag van € 250,00 of € 375,00. Het te verrekenen bedrag is afhankelijk van het soort vergunning dat wordt gevraagd. Voor het behandelen van een principeverzoek zal dus altijd minimaal € 250,00 zijn verschuldigd.