Opvragen persoonsgegevens

 • Wat is het?

  Alle gemeenten bewaren de actuele relevante gegevens van hun inwoners in de Basisregistratie persoonsgegevens. Gemeenten of instanties die publieke taken uitvoeren kunnen deze informatie opvragen. Ook bedrijven en particulieren kunnen beperkte informatie krijgen. Deze verstrekking aan derden kan, voor zover daarin bij of krachtens gemeentelijke verordening is voorzien, verstrekking van gegevens plaatsvinden.
  De gemeente bepaalt of een instantie of persoon informatie over een inwoner mag krijgen. Zij houdt hierbij rekening met de wettelijke regels over privacybescherming.

 • Hoe werkt het?

  Personen en instanties die wettelijk recht hebben op informatie uit de Basisregistratie persoonsgegevens, ontvangen deze gegevens meestal automatisch. Het gaat dan vooral om (semi-)overheidsinstellingen, rechtbanken en advocaten. Andere personen of instanties kunnen bij de gemeente een verzoek indienen om informatie uit de Basisregistratie persoonsgegevens te krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u als particulier of bedrijf informatie opvragen bij de gemeente over personen uit de Basisregistratie persoonsgegevens? Dan dient u een verzoek in en geeft u daarbij aan waarom u de persoonsgegevens opvraagt. De gegevens worden verstrekt volgens de verordening van de gemeente Noordwijk. Deze kunnen worden verstrekt aan:

  • Rechtspersonen zonder winstoogmerk, voor zover de verstrekking noodzakelijk is, waarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte en in juiste verhouding staat tot het doel en dit doel niet op minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.
  • Natuurlijke personen, t.b.v. een persoonlijk, niet commercieel belang, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt.
  • De gemeente verstrekt in deze gevallen uitsluitend algemene gegevens zoals, naam,adres, woonplaats en geboortedatum.
  • Gegevens worden niet telefonisch verstrekt.
 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldig identiteitsbewijs
 • Aanvullende informatie

  Wie krijgt er informatie?

  De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens vraagt.

  Overheidsinstellingen

  De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

  Organisaties met een wettelijke taak

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

  Organisaties met een publiek doel

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.