Kinderopvang, controle

 • Wat is het?

  Organisaties in de kinderopvang moeten zich houden aan wettelijke kwaliteitseisen. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar:

  • kinderdagverblijven en peuterspeelzalen;
  • organisaties voor buitenschoolse opvang;
  • gastouderbureaus.

  Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

  Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

 • Hoe werkt het?

  Kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen worden elk jaar gecontroleerd. De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

  • Hoe is de pedagogische praktijk?
  • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
  • Hoe groot zijn de groepen?
  • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
  • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?
  • Is er sprake van een veilige en gezonde opvanglocatie?

  De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

  Landelijk Register Kinderopvang

  In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die, bij start en inschrijving van de opvang, aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

 • Wat moet ik doen?

  Inspectierapport GGD opvragen

  Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het GGD-rapport meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd bekijken bij de organisatie zelf.

  Klacht over kinderopvang

  Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Per januari 2016 moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij deze commissie.

  Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

 • Aanvullende informatie

  Gemeentelijk beleid handhaving kwaliteit

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk heeft in de vergadering van 3 september 2013 het toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld en de GGD aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van opvang.