Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Vindt u dat u schade hebt opgelopen door de gemeente Noordwijk? Dan kunt u gemeente Noordwijk aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Hoe werkt het?

  Hebt u schade opgelopen door gebreken aan de buitenruimte, slecht onderhoud aan openbare wegen, openbaar groen of door gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u gemeente Noordwijk aansprakelijk stellen en een verzoek tot schadevergoeding indienen. De gemeente Noordwijk is pas aansprakelijk wanneer u aantoonbaar bewijs heeft dat de gemeente in gebreke is gebleven of niet juist heeft gehandeld.

  De gemeente Noordwijk beoordeelt uw schadeclaim. Deze beoordeling kan ook gebaseerd zijn op een rapportage van een door de gemeente, of een door de verzekeraar van de gemeente, ingehuurde expert. Vindt de gemeente dat er sprake is van schade door gemeentelijk optreden of - nalaten, dan worden uw kosten vergoed.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag

  U kunt een schadeclaim indienen via het schade-aangifteformulier. Dit formulier kunt u downloaden en vervolgens ingevuld naar ons toe sturen.

  Ook kunt u een brief of e-mail sturen. Beschrijft u wat er gebeurd is en welke schade u hebt opgelopen. Vermeld duidelijk alle gegevens die voor het onderzoek van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld:

  • Welke schade is er ontstaan?
  • Wanneer en hoe laat is de schade ontstaan?
  • Wat waren de weersomstandigheden?
  • Is er ook sprake van letsel?
  • Waren er getuigen?
  • Is er aangifte bij de politie gedaan?
  • Bij voertuigschade: een origineel getekend schadeformulier en een expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf.
  • Het werkelijke of geschatte schadebedrag (met toevoeging van facturen, nota’s of offertes voor schadeherstel).
  • Beschikt u over bonnetjes en facturen?
  • Maak foto’s van de schade bij voorkeur in kleur.
  • Aanwezige verklaringen van getuigen en/of personen die u hebben geholpen.
  • Reden waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade.

  Afwijzing

  Wijst de gemeente uw schadeclaim af, dan kunt u daartegen, op een enkele uitzondering* na, bezwaar maken. In het afwijzingsbesluit staat of u bezwaar kunt maken en hoe u dit moet doen.

  Bent u het daarna nog niet eens met het ingenomen standpunt dan staan er meerdere wegen open om uw zaak door te zetten of een klacht in te dienen bij de commissie van Bezwaar en Beroep. Ook kunt u een gerechtelijke procedure tegen de gemeente beginnen, maar u kunt ook een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

  * Bij bouwschade staan er geen rechtsmiddelen open op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt dan een vordering tot schadevergoeding indienen bij de burgerlijke rechter.

 • Hoe lang duurt het?

  De duur van het “schade”proces is afhankelijk van de aard van de schade. Bij bijvoorbeeld letselschade kan een zaak niet binnen een bepaald tijdsbestek afgehandeld worden.

 • Aanvullende informatie

  Wetgeving

  Net als in het dagelijks verkeer tussen burgers en bedrijven waarbij de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek gelden, zijn deze ook gewoon voor de gemeente van toepassing. Het wetboek is dus ook de basis op grond waarvan uw claims worden beoordeeld.