Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt in een horecagelegenheid, zoals bijvoorbeeld:

  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • cafetaria of snackbar
 • Hoe werkt het?

  De Drank- en horecawet schrijft voor dat de leidinggevende van een horecagelegenheid in het bezit moet zijn van een drank- en horecavergunning en dat deze vergunning moet worden afgegeven door de burgemeester.
  Leidinggevenden moeten aan bepaalde eisen voldoen. Onder andere:

  1. Een minimumleeftijd van 21 jaar.
  2. Niet onder curatele staan of in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
  3. Binnen de laatste vijf jaar niet veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf van minimaal zes maanden.
  4. Te beschikken over een bewijsstuk van kennis en inzicht in de sociale hygiëne (verklaring SVH onderwijscentrum).

  Als de vergunning wordt verleend aan een stichting of vereniging die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden om ongewenste concurrentie te voorkomen. Ook zal door de vereniging een bestuursreglement moeten worden vastgesteld waarin duidelijk wordt vastgelegd dat de verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Voordat een vergunning verleend wordt controleert de gemeente of de inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en horecawet gestelde eisen voldoen.

  U dient een drank- en horecavergunning aan te vragen als:

  1. u een horeca- of slijtersbedrijf wilt starten;
  2. u alcoholhoudende drank wilt schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;
  3. u beschikt over een drank- en horecavergunning en de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt;
  4. u beschikt over een drank- en horecavergunning en de onderneming door een andere persoon wordt overgenomen;
  5. u beschikt over een drank- en horecavergunning en in de onderneming één of meerdere nieuwe leidinggevenden worden aangesteld;
  6. u beschikt over een drank- en horecavergunning en de inrichting een zodanige wijziging ondergaat dat deze niet langer in overeenstemming is met de omschrijving in de vergunning.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen met de formulieren Drank- en Horecawet die vermeld staan bij het kopje Links en formulieren. Deze formulieren kunt u downloaden en met bijbehorende gegevens persoonlijk bij de gemeente inleveren. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden met een medewerker van het team Openbare Orde en Veiligheid. Het is van belang dat u van de bewijsstukken originele exemplaren meebrengt zodat deze op echtheid gecontroleerd kunnen worden. De bewijsstukken ontvangt u na controle weer retour.

 • Wat heb ik nodig?

  Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, zijn ten minste de volgende gegevens nodig:

  1. het ingevulde aanvraagformulier;
  2. een recent uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
  3. een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning vernoemde personen;
  4. een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen;
  5. de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (bijv. eenmanszaak of BV) hebben ook een verklaring van Sociale Hygiëne nodig;
  6. van iedere leidinggevende in loondienst een kopie van de arbeidsovereenkomst;
  7. als het gaat om een stichting of een vereniging op ideële grondslag: de statuten en een bestuursreglement dat voorziet in een verantwoorde verstrekking van alcohol;
  8. een schriftelijk bewijsstuk dat de inrichting voldoet aan de eis dat iedere lokaliteit moet zijn voorzien van een mechanische ventilatie die aan de gestelde norm voldoet;
  9. een schriftelijk bewijsstuk dat aanvrager over het horecapand kan beschikken.

  Afhankelijk van de omstandigheden kan aanvullende informatie nodig zijn.

 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 300,70 (tarief per 1-1-2018).

 • Hoe lang duurt het?

  De burgemeester moet binnen 13 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.

 • Links en formulieren