Omgevingsvisie 2030

Najaar 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijk de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 vastgesteld. Een document waaraan vele inwoners, ondernemers, organisaties verenigingen hebben bijgedragen. 

In de omgevingsvisie hebben zij aangegeven hoe Noordwijk zich verder moet ontwikkelen richting 2030. In een grondig maatschappelijk debat werd dat bepaald. De uitkomst ervan werd uiteindelijk vervat in het wenkend perspectief: Noordwijk Energieke 7-sterren kustplaats. 

De Omgevingsvisie Noordwijk 2030 is met name een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en organisaties om vooral zelf vorm te geven aan de toekomst, daarin geleid door de 7 sterren, die stuk voor stuk gezien kunnen worden als belangrijke stippen op de horizon initiatiefnemers en plannenmakers. Daarnaast legt de visie de verbinding met de praktijk met concrete plannen in in co-creatie tot stand zijn gekomen. 

Als een groene draad loopt duurzaamheid door de visie heen. Bij elke ster staan richtinggevende thema’s benoemd. Want Noordwijk moet duurzamer. Geheel in lijn met de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 gaat de gemeente verplichtingen aan gericht op de rollout van duurzaamheidsprogramma’s die bijdragen aan energietransistie, verduurzaming en energiebesparing. 

De gemeenteraad nam de volgende stukken aan:

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 en de daar bijbehorende aanvullende documenten zijn vele kaderstellende visies komen te vervallen. De gemeente werkt voortaan met een handzaam stuk, dat snel uitsluitsel geeft over de wenselijkheid van een initiatief. Waarop wordt gelet? Laat je plan één of meer sterren helder stralen.

In 2018 is de Omgevingsvisie 2030 voor de eerste keer geactualiseerd. In de actualisatie die nu ter inzage wordt gelegd, zijn onder meer wijzigingen in nieuw vastgesteld regionaal en lokaal beleid opgenomen. Op de beleidsvelden Cultuur en Natuur heeft een meer ingrijpende aanpassing plaatsgevonden. De wijzigingen zijn expliciet aangegeven in de stukken. De geactualiseerde Omgevingsvisie ligt met ingang van woensdag 8 augustus 2018 tot en met dinsdag 18 september 2018 ter inzage. Er kan alleen een zienswijze worden ingediend op de doorgevoerde wijzigingen. De genoemde documenten zijn in te zien op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Daar vindt u ook waar en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op woensdag 5 september 2018 wordt een informatieavond over de (geactualiseerde) Omgevingsvisie georganiseerd in de Koepel van het voormalige Zilveren Kruis-gebouw, ingang Van de Mortelstraat 4. Inloop is vanaf 19:15 uur. Start om 19:30 uur. De avond duurt tot circa 21:30 uur. Op deze avond is er gelegenheid om in een informele setting toelichting te krijgen op de stukken die ter visie liggen. Kent u de Omgevingsvisie nog niet, dan nemen wij u graag mee in de achtergronden van de Omgevingsvisie en helpen wij u ontdekken hoe de 7 sterren zijn bedoeld. Er is op deze avond ook gelegenheid uw ideeën en initiatieven voor de nieuwe gemeente Noordwijk te delen en op die manier een advies te geven aan het nieuw te vormen gemeentebestuur. Voor een goede voorbereiding stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst per mail.

Noordwijk voor elkaar!

De 7 sterren in vogelvlucht. Kort. Bondig en overzichtelijk beschreven in het foldertje Noordwijk voor elkaar