Zorgpact Noordwijk

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Zorgwethouder Marie José Fles heeft woensdag 31 mei 2017 het Zorgpact Noordwijk ondertekend. Dat deed ze samen met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties van wonen, zorg en welzijn.

Samen vieren

Na afloop sneden ze een mooie taart aan. Het pact is een mijlpaal. Een sterk netwerk heeft het levenslicht gezien. Actief op de raakvlakken tussen wonen, zorg en welzijn. Dat werd gevierd.

De partijen die hun handtekening onder het zorgpact hebben gezet:

 • Gemeente Noordwijk
 • Noordwijkse Woning Stichting
 • Groot Hoogwaak
 • Jeroen (Marente)
 • ’s Heerenloo
 • Driebondenoverleg
 • Welzijn Noordwijk
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Rivierduinen
 • Raamwerk
 • ActiVite
 • Rijncoepel

Ondertekening Zorgpact
V.l.n.r. Alex Mulder (Rivierduinen), wethouder Marie José Fles en Frans van Kouwen ('s Heerenloo)

Voornemen

Hun voornemen: samen de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven bespreken, samen actief samenwerking zoeken en bevorderen, samen uitvoering geven aan beleid en beleidsopgaven en tot slot samen informatie uitwisselen.

Ze vinden dat hard nodig. Ze ervaren namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot wonen, welzijn en zorg in Noordwijk. Door de verbondenheid van de vaak moeilijke onderwerpen zijn ze daardoor van elkaar afhankelijk. Gemeente, corporaties, Welzijn Noordwijk en zorgaanbieders presteren beter als ze samenwerken. Zo simpel is het.

Vraagstukken

Het zijn geen gemakkelijke vraagstukken die hen verbinden. Op de samenwerkingsagenda staat onder andere:

 • maatschappelijke opvang & beschut wonen (ingebracht door de gemeente);
 • levensloopbestendig maken van woningen en woonomgeving (ingebracht door de Noordwijkse Woningstichting);
 • dementievriendelijke gemeente (ingebracht door Groot Hoogwaak);
 • langer zelfstandig thuis wonen (ingebracht door Welzijn Noordwijk in samenwerking met de Ouderenbonden).

Betere oplossingen

Samenwerking zou moeten leiden tot:

 • beter anticiperen van de betrokken partners op wettelijke ontwikkelingen;
 • integrale benadering van doelstellingen;
 • stimulering van domein overschrijdende innovatie;
 • gezamenlijke visie ontwikkeling;
 • vergrote daadkracht op maatschappelijke thema’s.

Helder laten stralen

Het zorgpact zet de ster Energieke Samenleving van Noordwijk op de kaart. Dit is één van de sterren uit de Omgevingsvisie Noordwijk 2030. De deelnemers aan het zorgpact zetten alles op alles om deze ster helder te laten stralen. Alleen door samen te werken lukt dat.

Transformatieagenda

Daarnaast past het zorgpact naadloos op de 'Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving' en de Noordwijkse Woonagenda. Twee belangrijke stukken die ook bijdragen aan wonen, zorg en welzijn in Noordwijk.

Link