Zienswijzen fusievoorstel

Dit item is verlopen op 26-06-2017.

AfbeeldingDe raden van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op donderdag 20 april 2017 het herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten samen één nieuwe gemeenten te willen vormen. Voorafgaand aan het definitieve besluit op 6 juli 2017 dient nog een aantal vragen beantwoord te worden. Ook is het belangrijk te weten wat inwoners en bedrijven ervan vinden. Daarom kunnen inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden tot en met 20 juni 2017 zienswijzen indienen op het plan tot het samenvoegen van de twee gemeenten.

Functie herindelingsontwerp

In de wet Arhi (Algemene regels herindeling) staat welke regels nodig zijn om te komen tot een gemeentelijke herindeling. Eén van die regels is dat er een herindelingsontwerp moet liggen. In het herindelingsontwerp staan onder meer de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde fusiedatum (1 januari 2019). 

Ter inzage

Het herindelingsontwerp ligt tot en met dinsdag 20 juni 2017 ter inzage. U kunt terecht  op de volgende locaties:

  • Receptie van het gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk
  • Receptie van het gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4, 2210 AA Noordwijkerhout

Zienswijzen indienen

Iedereen kan van woensdag 26 april 2017 tot en met dinsdag 20 juni 2017 een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Dit kan schriftelijk, per post, per e-mail of mondeling bij de gemeente. Let op, een schriftelijke of digitale zienswijze moet zijn voorzien van uw naam, adres, woonplaats en een handtekening! Indien u een zienswijze indient namens iemand anders, moet bij de zienswijze een machtiging hiertoe worden meegestuurd.

Noordwijk

  • Per post: t.a.v. College van burgemeester en wethouders, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.
  • Per e-mail: t.a.v. College van burgemeester en wethouders o.v.v. Zienswijze herindelingsontwerp, gemeente@noordwijk.nl
  • Mondeling zienswijze: u kunt contact opnemen met de afdeling Bestuurszaken-Juridische Zaken, via het algemene nummer.

Noordwijkerhout

  • Per post: t.a.v. College van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout.
  • Per e-mail: t.a.v. College van burgemeester en wethouders o.v.v. Zienswijze herindelingsontwerp, gemeente@noordwijkerhout.nl
  • Mondeling zienswijze: u kunt contact opnemen met de Eenheid Juridische Zaken, via het algemene nummer,  (0252) 34 37 37.

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en waar mogelijk in de plannen verwerkt. In de loop van juni 2017 ontstaat zo het vervolg op het ontwerp. Er komt een advies over de herindeling. Ook de antwoorden op de vragen van de gemeenteraad van Noordwijk zullen hierin worden opgenomen, net als de naam van de nieuwe gemeente. Dit advies wordt in de colleges van burgemeester en wethouders en in de raden besproken en na vaststelling door de raden doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Zij sturen het vervolgens voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer weten?

Voor meer informatie over het herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurszaken-Juridische Zaken, gemeente Noordwijk, via telefoonnummer (071) 36 60 000.

Links