Voorbereidingsbesluit archeologische Offem Zuid

Dit item is verlopen op 05-06-2018.

De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor de gronden met archeologische vindplaatsen A en B in het plangebied Offem Zuid. De vindplaatsen staan weergegeven op de plankaart.

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Dit betekent dat bouwvergunningen die passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan toch nog niet mogen worden verleend.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op een verdere bescherming van de gronden met de archeologische vindplaatsen ter plaatse.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking daarvan, te weten 6 december 2017 en geldt voor de duur van een jaar. Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende bijlagen liggen met ingang met de dag van inwerkingtreding ter inzage op het gemeentehuis aan de Voorstraat 42. Tevens is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website www.noordwijk.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentificatienummer: NL.IMRO.0575.VBBOZarcheologie-VA01.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam Offem-Zuid, T (071-3660000).