Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen te Noordwijk

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Bouwen voor Noordwijkers die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Opnieuw is er een belangrijk stuk aangenomen dat dat stimuleert.

Verordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van donderdag 18 mei 2017 heeft besloten tot het vaststellen van de ‘Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen te Noordwijk’.

Ook bij kleine projecten

De verordening is ingesteld om minimaal 30% sociale woningbouw in Noordwijk te realiseren en hierbij het percentage minimaal 20% sociale huur te verhogen. Ook bij kleinere particuliere projecten vanaf drie zelfstandige woningen is deze verordening van toepassing.

Woonagenda 2016-2020

Met de ‘Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen te Noordwijk’ geeft de gemeente uitvoering aan de beleidsuitgangspunten uit de Noordwijkse Woonagenda 2016-2020. Onder meer gericht op het bouwen van meer sociale huurwoningen in de kustgemeente.

Omgevingsvisie

De verordening geeft daarnaast eveneens uitvoering aan de in de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 opgenomen ster ‘Aantrekkelijke leefomgeving’. Hierin is opgenomen dat 30% sociaal bouwen de norm is in Noordwijk. In de Energieke 7-sterrenkustgemeente bouwen we ook voor de groepen die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Sociale woningbouw is in Noordwijk scherp gedefinieerd.

Geen bezwaar

De ‘Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen te Noordwijk’ is dinsdag 30 mei 2017 in werking getreden. Op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift. Er kan daarom geen bezwaar op worden gemaakt.

Links