Vaststelling Uitgiftebeleid openbaar groen

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 29 november 2016 het Uitgiftebeleid openbaar groen vastgesteld. Vooruitlopend op de nog vast te stellen Nota Grondbeleid worden in het uitgiftebeleid openbaar groen, de kaders voor uitgifte vastgelegd.

‘Nee tenzij’, wordt ‘ja tenzij’

In de Nota Grondbeleid Noordwijk 2010-2014 Grip op Grondzaken, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 februari 2010, is de volgende beleidsregel opgenomen: 

  • “Groenstroken in de openbare ruimte worden niet verkocht/verhuurd, tenzij daarvoor argumenten zijn die opwegen tegen het ruimtelijk belang.”

Vooruitlopend op de nieuw vast te stellen Nota Grondbeleid eind 2016, begin 2017, wordt in het uitgiftebeleid openbaar groen, de kaders voor uitgifte vastgelegd. Het ‘nee tenzij’ beleid wordt een ‘ja tenzij’ beleid. Naast de legalisering door uitgifte van openbaar groen in geval van oneigenlijk grondgebruik, zal aan bewoners die nu een huur- of gebruiksovereenkomst hebben, de mogelijkheid worden geboden de grond te kopen. Daarnaast kunnen bewoners die geen gemeentegrond in gebruik hebben een verzoek tot aankoop indienen. Dit beleidsdocument biedt de kaders voor het maken van een bestuurlijke afweging om over te gaan tot de verkoop van de gemeentegrond. 

Ter inzage

U kunt het beleid digitaal bekijken in het Gemeenteblad via overheid.nl Het beleid ligt ook tot en met 25 januari 2017 ter inzage bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Grondzaken via (071) 36 60 000 of gemeente@noordwijk.nl o.v.v. Uitgiftebeleid Openbaar groen.