Vaststelling herziene APV, Algemeen Aanwijzingsbesluit en verordening Speelautomatenhallen

Dit item is verlopen op 28-04-2017.

College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de Gemeenteraad op 15 december 2016 heeft besloten tot het vaststellen van de herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Noordwijk 2017 met de daarbij behorende specifieke toelichting en de Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2017.

Aanleiding herziening

Het verstrijken van de tijd, een nieuw model van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en diverse verzoeken tot wijziging hebben geleid tot een algehele herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk (vastgesteld op 31 januari 2007). 

Korte samenvatting APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 worden onderwerpen geregeld op het gebied van:

  • openbare orde (waaronder evenementen, drugsoverlast, kansspelautomaten, het plaatsen van voorwerpen op een openbare plaats, vuurwerk en activiteiten ten aanzien van zee, strand en duin); 
  • prostitutie en seksbranche; 
  • bescherming van het milieu (waaronder geluidhinder, het vellen van houtopstanden en het kamperen buiten kampeerterreinen) en
  • overige onderwerpen (waaronder parkeerexcessen, collecteren, venten, standplaatsen en gebruik openbaar water).

Verordening voor Speelautomatenhallen

Doordat de aanwezigheid van kansspelautomaten voortaan in de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 wordt geregeld, is de Speelautomatenverordening Noordwijk 2010 herzien. Dit heeft geleid tot de Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2017. Deze verordening heeft alleen nog maar betrekking op de exploitatie en vestiging van een speelautomatenhal. 

Algemeen Aanwijzingsbesluit APV

Het Algemeen Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 bevat diverse artikelen ter nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben, ieder voor zover zij bevoegd zijn, op 20 december 2016 dit besluit vastgesteld met de daarbij behorende toelichting en de bijlage met betrekking tot het organiseren van een klein evenement.

Inwerkingtreding

De Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 en de Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2017 treden de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad op www.overheid.nl inwerking. Gelijktijdig wordt met de inwerkingtreding de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk (vastgesteld op 31 januari 2007) inclusief de daarop gebaseerde wijzigingen en de Speelautomatenverordening Noordwijk 2010 ingetrokken.
Het Algemeen Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 2017 treedt de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad op www.overheid.nl in werking. Gelijktijdig wordt met de inwerkingtreding het Algemeen Aanwijzingsbesluit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk ingetrokken.

Ter inzage

De Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 de Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2017, en het Algemeen Aanwijzingsbesluit worden gepubliceerd via het Gemeenteblad op www.overheid.nl 

Links