Regionale Woonagenda 2017 in werking

Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt nog steeds toe.
Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en steeds kleinere gezinnen.

Woningaanbod beter aansluiten op behoeften

Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen stelden de gemeenten in Holland Rijnland de Regionale Woonagenda 2017 op. Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014. Met de regionale woonagenda willen de gemeenten het woningaanbod in de komende jaren beter laten aansluiten op de behoefte in de regio Holland Rijnland en in de subregio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek.

Op de eerste plaats gaat het om de ontwikkeling van kansrijke bouwlocaties (woonmilieus). Andere belangrijke opgaven zijn het voorzien in voldoende sociale huurwoningen en passende woonruimten voor bijzondere doelgroepen, waarvoor aanvullende zorg noodzakelijk is. Met de vernieuwde Regionale Woonagenda zijn gemeenten in staat hun woningbouwplannen onderling beter af te stemmen, qua bouwjaar en woonmilieu. 

Digitaal raadplegen woonagenda

De Regionale Woonagenda heeft van 30 oktober 2017 tot en met 22 december 2017 ter inzage gelegen. De reacties zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording. De Regionale Woonagenda is op 14 maart 2018 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

  • De Regionale Woonagenda 2017 is maandag 20 augustus 2018 gepubliceerd op overheid.nl
  • De Regionale Woonagenda is ook gepubliceerd op de website van Holland Rijnland: www.hollandrijnland.nl/RWA/