Regeling Ruimte voor ruimte komt te vervallen

Dit item is verlopen op 15-02-2017.

Burgemeester en wethouders van de greenportgemeenten, Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout maken het volgende bekend.
Sinds 2003 voorzag het provinciaal ruimtelijk beleid in Zuid-Holland in de mogelijkheid voor gemeenten in de genoemde provincie om, onder bepaalde voorwaarden, in planologische zin medewerking te verlenen aan de bouw van burgerwoningen in het landelijk gebied in ruil voor het slopen van al dan niet verouderde bedrijfsgebouwen. Het betreft de zogenaamde regeling Ruimte voor ruimte.

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG)

De gemeenten binnen het gebied van de Greenport Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) beschikken sinds 2009 over een integrale ruimtelijke visie in de vorm van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). De ISG (waarvan de herziening  in de diverse gemeenteraden in juni en juli 2016 is vastgesteld) voorziet in een ruimtelijk ontwikkelingskader ten behoeve van de economische herstructurering van de het greenportgebied van de Duin en Bollenstreek, gekoppeld aan de verbetering van het landschap. 

Met het oog op de uitvoering van de doelstellingen van de ISG, hebben de zes Greenportgemeenten de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM B.V.) opgericht. De GOM is toegerust met een aantal instrumenten om de herstructurering van de Greenport aan te pakken, waaronder de mogelijkheid om sloopvergoedingen te verstrekken voor bedrijfsgebouwen en bouwtitels te verkopen voor burgerwoningen (Greenportwoningen) in het landelijk gebied. Het herstructureringsfonds van de GOM, waaruit de sloopvergoedingen kunnen worden verstrekt, wordt gevoed door de opbrengsten van de verkoop van deze bouwtitels.

Het vervallen van de Regeling Ruimte voor ruimte in provinciaal ruimtelijk beleid

Met de vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit in 2014 heeft de provincie Zuid-Holland de regeling Ruimte voor ruimte geschrapt en wordt het aan de betreffende gemeenten overgelaten om ruimtelijke plannen te faciliteren, passend binnen het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland, waaronder richtlijnen op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Aanvullend daarop is door de gezamenlijke  Greenportgemeenten met de provincie Zuid-Holland een afspraak gemaakt dat tot de herziening van de ISG2016, als overgangsmaatregel, nog wel toepassing kan worden gegeven aan de regeling Ruimte voor ruimte, zoals die oorspronkelijk in het provinciaal beleid van toepassing was. Dit met als oogmerk om in de overgangsperiode tot de vaststelling van de ISG2016 binnen de Greenport te onderzoeken of er aanvullend behoefte zou bestaan aan een eigen intergemeentelijke regeling Ruimte voor ruimte.

Nader onderzoek geen behoefte aan Intergemeentelijke regeling Ruimte voor ruimte

Het vervallen van de provinciale regeling Ruimte voor ruimte alsook de input van belanghebbenden bij de voorbereiding van de ISG2016, gaf aanleiding tot nader onderzoek of er redenen aanwezig zijn om alsnog een bij voorkeur intergemeentelijke regeling Ruimte voor ruimte in te stellen naast het beschikbare instrumentarium van de GOM.
De colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken Greenportgemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat vooralsnog geen behoefte bestaat aan een nieuwe intergemeentelijke regeling Ruimte voor ruimte,  omdat de GOM, met het haar thans beschikbare instrumentarium, de herstructurering van de Greenport afdoende kan faciliteren, onder andere door het verlenen van sloopvergoedingen voor verouderde bedrijfsgebouwen, eventueel gekoppeld aan de verkoop van een bouwtitel voor een Greenport(burger)woning.

Vanaf 22 juli 2016 geen medewerking meer

Dat betekent dat vanaf 22 juli 2016 de gemeenten van de Greenport Duin en Bollenstreek geen medewerking meer verlenen aan nieuwe verzoeken om toepassing van de regeling Ruimte voor ruimte. Daarbij wordt aangetekend dat een uitzondering wordt gemaakt voor die verzoeken om toepassing van de regeling Ruimte voor ruimte, waarop door het gemeentebestuur schriftelijk in het verleden al is bevestigd dat daaraan in principe medewerking zal worden verleend en waaraan nog geen uitvoering is gegeven.
In sommige gemeenten is de mogelijkheid van de toepassing van de regeling Ruimte voor ruimte in één of meerdere bestemmingsplannen verwerkt  in de vorm van een planwijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders. Het gegeven dat de betrokken colleges van burgemeester en wethouders hebben besloten om geen intergemeentelijke regeling Ruimte voor ruimte op te stellen zal worden betrokken bij de besluitvorming op mogelijke verzoek van derden om toepassing van de bedoelde planwijzigingsbevoegdheid.