Programmabegroting 2018

Dit item is verlopen op 23-04-2018.

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Programmabegroting 2018. Een helder en toegankelijk verhaal over wat de plannen zijn voor het komend jaar en hun financiële onderbouwing. Het beeld. Het college blijft veel investeren in de kwaliteit van de gemeente en houdt al volop rekening met de fusie.

De budgettaire kaders

In de Programmabegroting 2018 worden de budgettaire kaders voor de jaren 2018 tot en met 2021 aangegeven. Concrete plannen, met hun financiële onderbouwing.

Dragen van de ambities

De financiële positie van de kustplaats is solide en kan de ambities dragen. “Om de lasten die met die voorstellen gemoeid zijn in 2018 aan de begroting te kunnen toevoegen, presenteert ons college uw raad een begroting met een alleszins redelijk positief saldo. Hiermee, alsmede met de bestaande (algemene) reservepositie, is het mogelijk om Noordwijk draaiende te houden en de ambities voor onze gemeente te realiseren”, zo valt te lezen in het voorwoord.

Lokalebelastingtarieven

De Programmabegroting stelt een investering in Noordwijk van bijna € 20 miljoen in het vooruitzicht. De begroting kent daarnaast een positief saldo van ongeveer 350.000 euro. Inwoners en bedrijven zien op de belastingaanslag slechts een kleine correctie op grond van inflatieverwachtingen terug. Zo’n 1.6% voor bijvoorbeeld de onroerendzaakbelasting. Voor de gemeentebelasting waar kostendekkendheid geldt ligt dat hoger. Zoals bij de rioolheffing.

Fusie onherroepelijk merkbaar

De vorming met gemeente Noordwijkerhout van de nieuwe gemeente Noordwijk is merkbaar in de programmabegroting. Er is niet breed ingezet op nieuw beleid. “Een begroting vullen met veel nieuwe beleidsvoornemens blijkt niet te passen in een jaar voor het samengaan van twee gemeenten, ook al tegen de achtergrond van de financiële positie c.q. verwachtingen voor de jaren ná 2018”, aldus het college.

Niet beleidsarm

“Dat wil evenwel niet zeggen dat we ons zuiver hebben beperkt tot een beleidsarme begroting”, aldus het college. “Op plaatsen waar het nodig is om niet achterop te raken of stil te blijven staan doen wij u wel zeker voorstellen om stappen te kunnen zetten. Een voorbeeld hiervan is de beschikbaar stelling van de middelen voor een periode van vier jaar voor de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.”

Zorgpunten

Niet alleen het wegvallen van de precarioheffing op kabels en leidingen is een zorgpunt. “De kosten van het sociaal domein lijken verder toe te nemen, vooral op het gebied van jeugdhulp en participatie. Dat baart ons enige zorg, maar gedeelde smart is halve smart; het is geen uitdaging voor ons alleen. Hier heeft heel onze regio mee te maken. Oplossingen zullen we dan ook naar verwachting in gezamenlijkheid kunnen worden gevonden”, aldus het college.

Raadsdebat

Het college heeft de Programmabegroting naar de raad gestuurd. Voorzien van een aanbiedingsbrief. En: “Op donderdag 2 november 2017 debatteert de gemeenteraad over deze laatste begroting van onze huidige gemeente Noordwijk. Wij wensen u daarbij veel wijsheid. Ons college nodigt u uit de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 vast te stellen”.