Ontwerp Standplaatsenbeleid 2017 ter inzage

Dit item is verlopen op 07-04-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2016 het ontwerp van Standplaatsenbeleid 2017 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Deze ligt met ingang van 26 april 2016 tot en met 7 juni 2016 ter inzage.

Met de in deze beleidsnota opgenomen beleidsregels wordt het innemen van standplaatsen ten behoeve van de verkoop van goederen of diensten met behulp van een ambulante verkoopinrichting geregeld zoals deze zullen gelden vanaf 1 januari 2017. Het Standplaatsenbeleid 2017 zal het Standplaatsenbeleid uit 2006 vervangen.

Wat wordt er geregeld in het Standsplaatsenbeleid?

Het Standplaatsenbeleid 2017 regelt onder andere de volgende onderwerpen:

  • het onderscheid tussen vaste standplaatsen, seizoensgebonden standplaatsen en incidentele standplaatsen;
  • wanneer een vergunning voor het innemen van een standplaats wordt verleend of geweigerd;
  • het maximum aantal vaste en seizoensgebonden standplaatsen binnen de gemeente en de locaties waar deze kunnen worden ingenomen;
  • het innemen van incidentele standplaatsen;
  • aan welke algemene beleidsregels (toetsingscriteria) het innemen van een standplaats moet voldoen en aan welke specifieke regels (per standplaats);
  • hoe wordt omgegaan met vrijkomende standplaatsen;
  • welke regels gelden bij het innemen van de standplaats, vervanging van vergunninghouder of het overschrijven van de vergunning.

Ter inzage

Het ontwerp Standplaatsenbeleid 2017 is te raadplegen via de link onderaan deze pagina naar de bestanden. Het ontwerp Standplaatsenbeleid 2017 ligt gedurende de openingsuren ook ter inzage bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn dat het ontwerp van het Standplaatsenbeleid 2017 ter inzage ligt, kan een ieder - bij voorkeur schriftelijk - een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

  • Uw schriftelijke zienswijze (geen e-mail) dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG te Noordwijk. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden: Z/15/004824 / zienswijze ontwerp Standplaatsenbeleid 2017.
  • Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken, een afspraak maken met mevrouw mr. C.M.E. Bakkum of de heer mr. P.A.C. van Ham, T (071) 36 60 000.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de beleidsnota de zienswijze betrekking heeft.

Meer weten?

Ook voor meer informatie over het ontwerp van het Standplaatsenbeleid 2017 kunt u contact opnemen met mevrouw Bakkum of de heer Van Ham onder bovenstaand telefoonnummer.

Link